Masszázs

Alternatív gyógymódok és a hagyományos orvostudomány

Mi az egészség?

A korszerű műszereknek és vizsgálati módszereknek köszönhetően ma már a betegségek korán felismerhetők, és hatásos gyógyszerekkel biztonságo­san kezelhetők. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindenki makk­egészséges. Nagyon nehéz meghatározni az egészség fogalmát. Az orvostudomány mérhető és összehasonlítható értékei, például a vérvizsgálat adatai, az EKG vagy a légzésfunkció vizsgálata csak kapaszkodót jelentenek a meg­határozáshoz.

Az egészség fogalmába azonban beletartozik a személyes ér­zékenység, a szociális környezet vagy a külvilág hatása is. Egészségnek a teljes testi-lelki jó közérzetet nevezhetjük. Erre pedig nincsenek mindenkire egyformán alkalmazható értékek; az egyén maga dönt felőle.

Úton az egészség felé

A modern orvostudomány szinte kizárólag a mérhető, készülékekkel megje­leníthető területre összpontosít. Ezekkel a módszerekkel sok betegség felis­merhető és kezelhető, a tökéletes egészséget azonban nem lehet biztosítani általuk. Mind többen keresnek hát olyan kiegészítő módszereket, amelyek teljes egészséget adnának. E téren fontos tényező a használható kezelési módszerek iránti igény.

Társadalmunk kívülről szemlélve haladó, nyitott és toleráns, de a család pszichikai és szociális háttérszerepének csökkenése következtében az egyén mindjobban elmagányosodik. Az anyagi jólét nem egyenlíti ki a stressz és az egzisztenciális félelmek okozta károsodásokat, melyek a konkrét szervi okok nélküli kórképek sokasodásában csapódnak le. E panaszok a belső egyensúly zavaraira vezethetők vissza, s esetükben funkcionális, pszichovegetatív vagy pszichoszomatikus betegségekről be­szélünk.

Minden betegség lényeges tünete a fájdalom, amelynek kezelése a modern ipari társadalom problémájává vált A fájdalom eredetileg a test veszélyezte­tését vagy súlyos funkciós zavarát jelzi, s ezáltal jelző szerepet tölt be, amit nemcsak az érintett, hanem a külvilág is észlel. A belső elégedetlenség és a szociális feszültségek megváltoztatják a fájdalom funkcióját. Egyfelől a fe­szültségek levezetésére szolgál, másfelől azt célozza, hogy környezete job­ban odafigyeljen az egyénre. Ez a mechanizmus oly mértékig önállósodhat, hogy valóságos szervi zavarok és mérhető tünetek lépnek fel.

Melyek az alternatív gyógymódok?

Az ilyen panaszoknál a gyógyszerek és a készülékek csak tüneti kezelést eredményeznek, de magukat az okokat nem szüntetik meg. Ezzel magyaráz­ható az elkeseredettség és elégedetlenség, amely sok embert az ún. alterna­tív gyógymódok alkalmazására indít. A hivatalos orvostudomány és az alter­natív gyógymódok között nem húzódik éles határ.

Sok gyógymód a tapaszta­lat eredménye, és szigorúan tudományos módon százszázalékosan nem iga­zolható. A hagyományos orvostudomány, tehát a ma tudományosan elis­mert orvosi módszerek is állandóan változnak. Az alternatív gyógymód nem valami szerencsés kifejezés. Azt fejezi ki ugyanis, mintha a hivatalos orvos­tudományéval egyenértékű megoldásokat ajánlana. Ennek az elvárásnak azonban-nem felel meg.

Távol és mégis közel

Az embert mindig foglalkoztatta létének értelme, s ez is oka annak, hogy erősen filozófiai tartalmú gyógymódokat választ. Az egészségnek az a meg­határozása, amely test és lélek egységét hangsúlyozza, nem a modern kor­ban fogalmazódott meg; ott található valamennyi filozófiai megalapozottságú orvosi tanban.

Manapság sokan fordulnak magyarázatért a keleti filozófiák­hoz, s eközben elfelejtik, hogy a kozmosz vezérelte és annak hatására létre­jött testi-lelki egyensúly ideája a nyugati filozófiában is szerepel. A két ellen­tét jin és jang szimbolizálta dinamikus egysége ennek az egyensúlynak a szemléletes kifejezője. Az ellentétek sodrásában lezajló élet azonban nem a keleti filozófia sajátossága; ez a gondolat majdnem minden kultúrában meg­található.

A modern orvostudomány sok eredményt ért el!

A modern orvostudomány sok életveszélyes betegség gyógymódját ismeri. Antibiotikumokkal harcol a fertőzések ellen. Gyógyszerekkel és műszerek­kel olyan intenzív kezelést biztosít, amellyel a beteg súlyos sérüléseket és a test veszélyes funkciós zavarait képes túlélni. Jelentősen csökkent az újszü­lött-halandóság, és sokan érnek meg magas kort.

Az e pozitív változások ad­ta biztonságról senki se mondana le. De fontos a hivatalos orvoslás hosszú és folyamatos hagyománya is, amely egzakt természettudományos felisme­réseken alapszik az emberi test felépítéséről és működéséről. Ezeket az ala­pokat a gyógyítás valamennyi területén figyelembe kell venni.

Előnyök és hátrányok

Napjainkban elkeseredett vita folyik a hivatalos kezelési módok előnyeiről és hátrányairól, s egyre sürgetőbben jelentkezik a kevés mellékhatással járó al­ternatív gyógymódok iránti igény. A hivatalos orvostudománnyal szembeni kétkedés kétszeresen indokolt az alternatív módszerek esetében.

Ha vala­mely alternatív gyógymód nem indokolható a modern orvostudomány meg­alapozott ismereteivel, a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. Óvatosság ajánlatos akkor is, ha a gyógymód alkalmazói úgy gondolják, nincs szüksé­gük orvosi ismeretekre. Tudatlan terapeuta kezében, hibás diagnózis esetén az alternatív gyógymódok kifejezetten veszélyesek lehetnek a beteg számára.

A bőség zavara

A megfelelő gyógymód kiválasztásának legfontosabb feltétele a pontos diag­nózis. Ezt követi a lehetséges terápiák előnyeinek és hátrányainak mérlege­lése.

Itt sok tényező játszik szerepet:

  • a módszer ismert hatásai és mellékhatásai;
  • a terapeuta képességei, a módszer alkalmazásában szerzett tapaszta­lata;
  • a beteg hajlandósága a gyógymód elfogadására;
  • a beteg testi-lelki állapota;
  • a terápiára rendelkezésre álló idő.

Minden gyógymódnál fontos, hogy miután megszületett a döntés, követ­kezetesen járjuk végig a választott utat. A terapeuta és a páciens közös fel­adata a megfigyelés, és ha szükséges, a változtatás. Ennek feltétele kettejük bizalmon és őszinteségen alapuló viszonya.

Ha mindennek a követelménynek megfeleltünk, már nem úgy merül fel a kérdés: hagyományos orvostudomány vagy alternatív gyógymód. Az optimá­lis kezelés és az átfogóbb egészség kulcsa a két módszer egyesítése.

A kéz reflexzóna-masszázsának módszerét kidolgozó Jürgen Kaiserrel együtt cikksorozatban megkíséreltük összekapcsolni az alternatív módszereket a hivatalos orvostudománnyal.

Pontosan kijelöltük az utakat, amelyeken olvasóink haladhatnak. A te­nyérmasszázs-terápiára vonatkozó ajánlataink és a kórképek, amelyek a be­tegség jellegzetes megnyilvánulásait és a veszélyeket is tartalmazzák, lehe­tővé teszik, hogy a laikus is használhassa ezt a módszert. Azt azonban sze­retnénk mindenkinek a lelkére kötni, hogy kétes esetekben forduljon orvos­hoz.

Igények, kívánságok

Az emberi test felépítése és működése izgalmas téma, s fontos szerepet ját­szik napjaink egészségre nevelésében, amikor sok ember nincs harmonikus viszonyban a saját testével. A kórképek megismerésének nem az a célja, hogy a betegség jeleit keressük magunkon, hanem hogy megmutassa a gyógyuláshoz és az egészség megőrzéséhez vezető utat.

Széles skálán vázolja fel azokat a betegségeket, amelyek a tapasz­talatok szerint jól reagálnak a tenyérmasszázsra. A gyógyszeres kezelés álta­lában speciális tudást igényel, ezért csak előzetes orvosi konzultáció után szabad alkalmazni.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.