Egészségmegőrzés

Milyen képalkotó vizsgálatok léteznek?

Képalkotó diagnosztikai eljárások: „Hagyományos

1985 november 8.: Wilhelm Conrad Röntgen, a würzburgi egyetem fizika professzora a katódsugárt kibocsátó készülékkel való kísérletezés közben felfedezte az úgynevezett X-sugarat. A sugár, amelyet később Röntgenről neveztek el (1901-ben Nobel-díj), alkalmas az emberi test egyes részeinek, szerveinek (főként a csontrendszer) megjelenítésére, képi ábrázolására. A röntgentechnika folyamatosan fejlődött s a régebbi úgynevezett analóg felvételi technikát új digitális technika váltotta föl. így egy több mint 100 éves módszer kiállta a próbát s vélhetően van jövője is.

Ezt bizonyítja az a közvélemény-kutatás is, amit 2010 februárjában Londonban a Tudomá­nyos Múzeumban tartottak. „Ön szerint mi korunk legnagyobb felfedezé­se?” kérdésre négy lehetőséget lehetett megjelölni: űrutazás? automobil? telegráf? röntgen? Meglepetésre a válaszadók többsége (több mint 50 000 ember) a röntgensugárra szavazott.

A röntgensugarat kibocsátó röntgen­csöveket digitális módon ma felvételi és úgynevezett átvilágítási üzem­módban a legkülönbözőbb szervek vizsgálatára alkalmazzák, s jelentősége nemhogy csökkenne, hanem a folyamatos technikai fejlesztéseknek kö­szönhetően egyre inkább nő. A mellkasi, traumatológiai diagnosztikában nélkülözhetetlen eljárás.

Angiográfia. Digitális szubtrakciós angiográfia (DSA) – Intervenciós radiológia

Röntgen felfedezését követően alig 2 hónapot kellett várni az első angiográfiás (érfeltöltéses) vizsgálatra: 1896. januárban két osztrák patológus kalcium tartalmú injekciót adott be egy amputált kéz artériájába. 1928-ban Egas Monis már nyaki artérián keresztül végzett intracraniális angiográfiát (koponyán belüli érvizsgálatot), majd ugyanebben az évben Werner Forssmann saját könyökvénáján keresztül katétert vezetett fel a szívébe, ami az első szívkatéterezésként értékelendő.

A kísérleti vizsgála­tokkal párhuzamosan a gépek is egyre tökéletesebbé váltak és az úgyne­vezett digitális szubtrakciós angiográfiás berendezések segítségével, vala­mint a katéteres technikák kifejlesztésével egyre kisebb erek vizsgálatára nyílt lehetőség.

Kutatási eredmények! Az 1960-as évek végén a diagnosztikai beavatkozásokat már terápiás lehetőségek is követték. 1964-ban Dotter speciális értágításra alkalmas katétert fejlesztett ki, Grüntzig 1974-ben már ballonkatéterrel végzett tágítást.

Mindezen terápiás beavatkozások teremtették meg az úgynevezett intervenciós radiológia alapjait, amelyet ma már mindenna­pos rutin gyakorlattá fejlesztettek. Az intervenciós beavatkozások az erek vizsgálatán és tágításán kívül lehetőséget adnak szövettani mintavételek­re (ultrahang, CT segítségével).

Computer Tomográfia (CT)

Úgynevezett rétegfelvételi röntgenvizsgálat, amit 1967-ben Sir Godfrey Hounsfield angol mérnök, számítógépes szakember fedezett fel (1979-ben Nobel-díj). Lényege, hogy keskeny sugárnyalábokkal vékony rétegfelvéte­leket készítenek a test bármely (egész) részéről, s a képeket számítógép jeleníti meg vagy alakítja 3D képpé.

A mai sokszeletes (64, 128, 256) ké­szülékek egész rövid idő alatt (1-2 perc) képesek az egész testről diagnosz­tikus értékű rétegfelvételeket készíteni. Használata a legkülönbözőbb klinikai területeken: onkológia, angio-kardiológia, (CT angiográfia), mell­kasi, hasi, kismedencei, neurológia stb. nélkülözhetetlenné vált.

Jegyezzük meg! A CT-vizsgálat segítségével a daganatos betegségek stádiumbeosztása ponto­sabbá vált, illetve helyettesíthet olyan „invazív” vizsgálatokat, mint az angiográfia, abban az esetben, ha beavatkozás (értágítás) nem szükséges (CT angiográfia).

A 3D rekonstrukciós lehetőséggel kiváltható olyan más, invazív vizsgálat is, mint például bronchográfia, kolonoszkópia. Mind­ezekkel a módszerekkel természetesen csak a diagnosztikai lehetőség bő­vült, a szövettani mintavétel, vagy váladék (idegentest) eltávolítás nem lehetséges (CT virtuális bronchográfia, kolonoszkópia).

Izotópvizsgálatok

Az izotópokkal való képalkotás a XX. század első éveiben a Curie házaspár felfedezését követően nyert polgárjogot a diagnosztikában. Később Heve­si György magyar Nobel-díjas kutató eredményeinek köszönhetően a XX. század egyik kedvelt diagnosztikus eszközévé vált. Az izotóp technika az informatika hathatós segítségével olyan jól alkalmazható diagnosztikus eszközzé vált, ami alapját képezte a későbbiekben kifejlesztett pozitron emissziós tomográfiának (PET), illetve változatainak (PET-CT, PET-MR).

Mi a PET technika?

A PET technika lényege, hogy a szervezet anyagcseréjében résztvevő bár­mely szerves molekula jelölhető, és bármely élettani folyamat paramétere térben és időben in vivo mérhető és lokalizálható. A klinikai alkalmazás leginkább a glükózanalógok használatával történik, melyek a beadást kö­vetően nyelődnek el a szövetekben és a glükózfelhasználási szintből következtetni lehet a sejtek (tumor) malignitására (rosszindulatúságára). A daganatos sejtek cukorfelhasználása ugyanis lényegesen magasabb, mint a normál sejteké.

DSA Ultrahang-készülék

Ultrahangvizsgálat és annak technikája

Az ultrahangtechnika alkalmazása Ian Donald skót szülész nevéhez fű­ződik, aki ezt az 1950-es években terhes nők magzatainak vizsgálatánál alkalmazta. Az ötletet a háború alatti tapasztalataiból nyerte, amikor az ellenséges tengeralattjárók azonosítását ultrahang készülékekkel vé­gezték.

Az ultrahang-diagnosztika elve, hogy bizonyos kristályok elekt­romosság hatására a fül számára hallható hangoknál magasabb hango­kat bocsátanak ki, vízben terjednek, visszaverődnek és a visszaverődő hullámok bizonyos berendezésekkel jelekké, képekké formálhatók.

Jegyezzük meg! Az ultrahangtechnika gyorsan terjedt, a mai modern realtime készülékek a szervi, szöveti elváltozások egészen finom változásait is képesek fel­ismerni. Előnye továbbá, hogy ionizáló sugárzás nélkül működik, kóros mellékhatása nem ismert.

Milyen esetekben kell az ultrahang vizsgálatot alkalmazni?

Hangsúlyozni kell azokat a területeket, ahol az ultrahangvizsgálat abszolút prioritást élvez: ez a terhességi és csecsemő ­gyermekkori diagnosztika. Az ultrahangvizsgálatot szűrővizsgálatként is alkalmazzák például újszülöttkori csípőficamok diagnosztikájában. Az ultrahangvizsgálatok szükség esetén szakorvosi javaslat alapján CT- vagy MRI-vizsgálattal is bővíthetők, melyek segítik például a daganatok stádi­umának megállapítását.

Mágneses Rezonancia (MR-vizsgálatok)

Az MRI készülék elve, hogy az emberi testben meglévő töltéssel bíró protonok mágneses térben rendeződést mutatnak, majd elektromágneses sugárzással a rendeződött atommagokat gerjesztik, melyek aztán válaszjelként relaxálódnak.

Kutatási eredmények! A diagnosztikában forradalmi változást hozott a mágneses rezonancia elvé­nek alkalmazása, melyet 1946-tól az USA-ban főként az iparban használtak. Az emberi test vizsgálatára alkalmas készülékeket az 1970-80-as években fejlesztették ki (Paul C. Lauterber, 1971 Nobel-díj).

Miután a szövetek protonsűrűsége más és más, a relaxációs időből következtetni le­het a normális és kóros szöveti eltérésekre. Az MRI készülékek nagy előnye továbbá, hogy a CT képekhez hasonlóan digitális feldolgozásra alkalmasak, a test különböző síkokban vizsgálható, 3 dimenziós rekonstrukciós képek készíthetők, s mindezek ionizációs sugárzás nélkül végezhetők.

Milyen területeken alkalmazzák leginkább az MRI vizsgálatot?

Az MRI vizsgálat legfontosabb alkalmazási területe az ideggyógyászat, idegsebészet. A koponyán belüli, valamint a gerincvelői elváltozások kimu­tatásában nélkülözhetetlen módszer. A koponyán belüli vérzések és daga­natok, gerincsérvek, gerincvelői kóros képletek jellege, kiterjedése nagy pontossággal meghatározható.

Az MRI- és CT-vizsgálatok indikációjának felállítása, azok egymás melletti, párhuzamos alkalmazása szakorvosi konzultációt igényel. Az illető szakterületek szakorvosai és a radiológusok közös együttműködése alapján szükséges a diagnosztika legolcsóbb, leg­hatékonyabb változatát kijelölni. Ez választ ad arra a gyakori kérdésre is, hogy milyen betegeknél milyen vizsgálóeljárást alkalmazzanak.

Kontrasztanyagok alkalmazása az orvostudományban

A diagnosztikai képalkotó vizsgálatoknál röviddel a röntgenvizsgálat felfe­dezését követően rájöttek, hogy bizonyos anyagok, melyek az egyes szer­vekben, kóros képletekben halmozódnak fel, a vizsgálat diagnosztikus érté­kelését növelik. Az emésztő traktus ábrázolása bárium tartalmú kontraszt­anyagokkal lehetséges (gyomor, béltraktus), bár ezek a vizsgálatok ma már a belgyógyászati endoszkópos (gyomor, vastagbéltükrözés) lehetőségek bir­tokában egyre inkább háttérbe szorulnak.

Hogyan használják a kontrasztanyagokat?

A kontrasztanyagok másik fajtá­ját az intravénásán adott, jódot tartalmazó kontrasztanyagokat kezdetben a vese vizsgálatára alkalmazták, ma már széles körben használatosak a külön­böző szervek daganatos betegségeinek diagnosztikájában s az angiográfiás vizsgálatoknál egyaránt. A jódtartalmú kontrasztanyagok régebben számos mellékhatást, életveszélyes állapotot okozhattak, ma már a nem ionos, ala­csony ozmolaritású kontrasztanyagok egyre kevesebb veszélyt jelentenek a beteg számára.

Ehhez azonban az szükséges, hogy a betegek jól hidráit állapotban kerüljenek vizsgálatra, súlyos vesefunkciós zavarokkal bíró bete­geknél lehetőleg kerüljük a kontrasztanyaggal végzett vizsgálatokat, illetve a röntgen- osztályok készüljenek fel az esetleges reakciók elhárítására.

Megelőző óvintézkedések

Az esetleges reakciók megelőzését szolgálja az is, hogy a kontrasztanya­gos röntgenvizsgálatra kerülő pácienseknél vesefunkciós vizsgálatokat vé­geznek (glomerulációs filtrációs ráta – GFR), amelyek felhívják a figyelmet a súlyos vesebetegségekre.

Jegyezzük meg! Fontos ezen kívül még, hogy a betegek mind a kontrasztanyagos vizsgálatok menetéről, mind pedig az esetleges szövőd­ményekről tájékoztatva legyenek.

A mágneses rezonanciás vizsgálatok esetén gadolínium tartalmú kont­rasztanyagokat alkalmaznak, amelyek alig okoznak mellékhatásokat, viszont az utóbbi időben kiderült, hogy súlyos vesekárosodással járó ál­lapotot az úgynevezett nephrogén szisztémás fibrosist okozhatják. Ez a betegség is akkor léphet föl, ha a kontrasztanyagot súlyos krónikus vese­betegeknek adják. A vesefunkciós vizsgálatok így az MRI-vizsgálatok előtt is fontos szerepet játszanak a megelőzésben.

Az ionizáló sugárzással járó vizsgálatok kockázati tényezői

A röntgenvizsgálatok alkalmazása során már korán felfigyeltek arra, hogy a röntgensugárnak különösen nagy dózisú (többnyire terápiás) alkalmazása esetén viszonylag rövid idő alatt sugárbetegség léphet föl, illetve a későbbi­ekben is fennáll a veszély malignus betegségek kialakulására. így a sugárvé­delmi eljárásokat már a kezdeti időszakban is komolyan vették, a röntgen­vizsgálatokhoz védőállásokat, ólomkötény takarást és egyéb eszközöket, például gonádvédőket alkalmaztak.

CT vizsgálat és a rák

2001 januárjában az Egyesült Államok­ban a bulvársajtó hírül adta, hogy egyes kutatások szerint a gyermekkorban végzett CT-vizsgálatok hatására későbbi életkorban rákbetegség alakulhat ki. Az irodalom egyébként 0,7-2% közé teszi az évi ionizációs rák keletkezé­si esélyt. Az USA-ban évi 1,5 millió CT-ből, ez 10 000-30 000 embert jelent!

Az elmúlt években számos helyen a CT-dózist egyharmadára csökken­tették! Ettől az időtől kezdve a képalkotó diagnosztikai szakma, illetve a gyártó cégek még komolyabban vették a sugárvédelmi feladatokat és en­nek következtében valósult meg az úgynevezett ALARA elv (angol betű­szó), mely szerint a CT-vizsgálatoknál és általában ionizáló sugárforrással működő diagnosztikus vizsgálatoknál azt a legalacsonyabb sugárdózist kell alkalmazni, amely még értékelhető vizsgálatot tesz lehetővé.

Alkalmazható-e gyermekeknél a CT vizsgálat?

Hang­súlyozza a gyermekek fokozott sugárérzékenységét, akiknél a sugár na­gyobb fokú károsító hatással bírhat. A kutatások számítógépes valószínű­ség-számítás alapján történtek, de egyértelmű bizonyíték még nincs arra, hogy ez valóban így is van.

Jegyezzük meg! Az ALARA elv alapján megtett intézkedések a szakma részéről az úgynevezett „image gently”, kíméletes, alacsony dózi­sú röntgenvizsgálatok, a cégek részéről pedig olyan gépek, berendezések gyártása, amelyek a korábbiakhoz képest lényeges dóziscsökkentéssel működtethetők.

Mindezen információk birtokában még inkább megfontolandóvá vált, hogy csak azokat a betegeket kell ionizáló sugárral vizsgálni, akiknél más vizsgálóeljárás nem jön szóba. Nincs adat, hogy a radiációs rák emelkedne, viszont a rák esélye igen (környezet stb.). Látencia perió­dus 10-40 év, tehát időseknél csökken a rák megjelenésének esélye.

Az ultrahangvizsgálatok és a mágneses rezonanciás vizsgálatok eseté­ben hasonló veszélyekről nem tudunk, viszont az MRI-vizsgálatoknál igen fontos teendő a mágnesezhető tárgyakra felhívni a figyelmet, hogy a vizs­gáló helyiségbe ne kerülhessen ilyen tárgy.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.