Rákmegelőző életmód

Egy neandervölgyi ősember naplójából

Jegyezzük meg! Az ember természeténél fogva erőteljes, egészséges felépítésű. Ezért nem a génjei jelentik a legnagyobb veszélyt egészségére, hanem a modem életstílus.

Tény és való, hogy őseink élete igen küzdelmes volt

Mivel kőkorszaki barlangrajzo­kon és régészeti leleteken kívül semmilyen for­rásra sem támaszkodhatunk, az ősember min­dennapjaira és érzelmi világára vonatkozóan legfeljebb következtetéseink lehetnek. Valószí­nűleg minden ébredés után az volt az első fel­adata, hogy élelmet szerezzen magának és az övéinek – mindezt az időjárástól függetlenül. Mindennap újból felmerült az aggasztó kérdés, hogy a csapat vajon miből fog élni.

Jegyezzük meg! A raktározás lehetősége ugyanis a vadászó és gyűjtögető élet­módot folytató kőkorszaki embernél körülbelül 40-50 ezer évvel ezelőtt még nem volt ismere­tes. Úgy tartják, hogy a készletek felhalmozásá­nak képessége későbbre, a kőkorszak utolsó fá­zisára, mintegy tízezer évvel ezelőttre, a földművelés és állattenyésztés elterjedésének idejére tehető.

Addig azonban sok idő telt el úgy, hogy az élelem megszerzése többnyire igen kalandos volt, amely az embertől hatalmas lélekjelenlétet, erőt és kitartást követelt meg. A vadász egyedül vagy hímnemű fajtársaival együtt, függetlenül attól, hogy esett vagy fújt, minden nap útnak eredt, hogy hosszabb-rövidebb hajtóvadászattal vadat ejtsen el. Próbálkoztak halászattal is, és a nőkkel, gyerekekkel együtt hernyók, lárvák és más ragadozók zsákmányának maradványai után kutattak.

Ezt a fehérjében és zsírban gaz­dag táplálékot az évszaktól és az éghajlattól füg­gően friss gyümölcsökkel, bogyókkal, gyökerek­kel és levelekkel egészítették ki. A Neander-völ­gyi ősember napja a napfelkeltével kezdődött és a napnyugtával ért véget. Esténként valószí­nűleg pont úgy érezte magát, ahogy mi is érez­nénk egy fizikailag megerőltető, friss levegőn töltött nap után, vagyis kimerülten, de alapve­tően jól. Jó étvággyal evett társai körében, aztán fáradtan és elégedetten zuhant a fekhelyére, ahonnan fel sem kelt a következő napfelkeltéig.

Élet a természet ritmusában

Elődeink életmódja kizárólag a természet rit­musához és a napsugárzáshoz alkalmazkodott. Felhasználtak minden javat, amit a váltakozó évszakok kínáltak. Vadásztak, gyűjtögettek, vi­zet hordtak. Mivel az ember csak saját túlélési keretfeltételei között szaporodott, és eleve csak a legerősebbek maradtak életben, a túlnépesedés is kizárt volt. Ilyen előfeltételek között az embe­ri fajnak három nagy jégkorszakot sikerült átvé­szelnie.

Egyvalami ugyanis változatlan maradt egész idő alatt, mégpedig a vadászó és gyűjtö­gető életmód!

És sok minden, amit manapság is megfigyelhetünk, lényegében változatlanul létezik évezredek óta: gondoljunk csak a növé­nyek növekedésére, az évszakok váltakozására, a hőmérsékletre vagy a csapadékfajtákra. Ha szeretné megérteni a vadászó és gyűjtögető emberek életét, nyissa ki a szemét mindarra, ami a természetben zajlik! Tél derekától kora ta­vaszig minden természetes növekedési folyamat nyugalmi állapotban van. Tavasszal, a hosszabb nappaloknak köszönhetően a vadász és a gyűj­tögető is ismét mozgásba lendült. Ismét szere­pelhettek az étlapon a fiatal kisvadak, a madár­tojások, az első gyümölcsök. Az ősz gazdag szüretet biztosított gyökerekből, gumókból, gombákból és bogyókból.

Ebben az időszakban sorra kerülhetett a kockázatos, ám különösen gazdag zsákmányt ígérő vadászat a nagyvadra, medvékre, jégkorszaki oroszlánokra. Az ember kihasználta párzási idejüket és a területért foly­tatott küzdelmeiket, mert olyankor az egyéb­ként veszélyes állat is legyengült vagy egyedül kóborolt. És ahhoz, hogy a törzs túlélhesse a hideg telet, az embereknek bőségesen kellett a nagyvadak zsírjából fogyasztaniuk.

Mert csak jókora zsírréteggel sikerülhetett az embereknek a testhőmérséklet fenntartása és a hosszú tél túlélése. Egyébként is úgy élt, mozgott és táplál­kozott az ember, akár egy ragadozó. Ahhoz, hogy megőrizhesse aktivitását, lehetőleg ener­giahatékony táplálékot, vagyis húsból, halból, magokból és olajos magvakból származó fehér­jét és zsírt kellett magához vennie. Különösen a hideg vidékeken volt a zsírban gazdag táplálék garancia az erős testi teljesítményre.

Vadászból földműves

Csak időszámításunk kezdete előtt körülbelül tízezer évvel, a neolitikum elején kezdett egy újfajta táplálkozási kultúra kibontakozni. Ettől fogva a földművelés és az állattenyésztés hatá­rozta meg az emberek életét. Feladhatták veszé­lyes vándoréletüket, és állandó közösségeket alapíthattak. Az új embertípus megtanulta, hogyan alkalmazkodjék a gabonához és más me­zőgazdasági terményekhez, például a tejhez és a tejtermékekhez. Ellentmondásos jelenség, de éppen az immár megfelelő élelemtermelés volt az, amely hiányállapotok kialakulásához veze­tett, ezért ötezer évvel ezelőtt nem volt túlságo­san jó az emberek egészségi állapota.

A korai földműves a csontleletek tanúsága szerint a va­dászó őséhez képest kisebb termetű volt, rövi­debb ideig élt, gyakorta csontlágyulástól és más, ásványianyag-hiánnyal összefüggő csontbeteg­ségtől szenvedett, ráadásul fogai is szuvasodni kezdtek. Az újfajta életmódnak és táplálkozás­nak megvoltak a maguk hátulütői. Ügy tűnik, az embernek először meg kellett tanulnia a készletek használatát és az újfajta élelmisze­rekkel való bánásmódot. Különböző életmódjuknak köszönhetően az egyes népességcsoportok azóta többé-kevésbé alkalmazkodtak a korai földművesek táplálkozá­si szokásaihoz, így a mai lakosság a nagyon ősi vadász- és gyűjtögető típus leszármazottaiból és a földműves típus utódaiból tevődik össze.

Így például Európa északi területein, ahol az időjárási viszonyok miatt már korán az állat­tenyésztésre került a hangsúly, az évezredek génmutációinak köszönhetően a felnőttek is képesek lebontani a laktózt (tejcukrot). Pedig ez olyan tulajdonság, ami hiányzott a vadászó-gyűjtögető népességből, a laktáz enzim termelése ugyanis olyan képesség, ami eredetileg a felnőtté válás során megszűnt. A változás azonban lehetővé tette, hogy az em­berek tejjel és tejtermékekkel táplálkozzanak.

Ugyanakkor más régiókban, például a Földkö­zi-tenger térségében, ahol az emberek már igen korán foglalkoztak földműveléssel, a cukor-és zsíranyagcsere az évezredek során egészen jól alkalmazkodott a táplálkozásbeli változá­sokhoz. Ez a magyarázata annak, hogy az otta­ni emberek sokkal jobban bírják a tésztaétele­ket és a fehér kenyeret, mint az északiak. Ám a modern élelmiszerek összetétele miatt sokszor még ezeknek az ideális előfeltételeknek a birtokában sem képes a „földműves típus” arra, hogy ezt a táplálékot negatív egészségügyi következmények nélkül elviselje.

Élethosszig egészség?

A Neander-völgyi ősember élete kemény volt és mindenekelőtt rövid. Nem számítottak ritkaságnak a vadászat során szerzett vagy ragadozóktól elszenvedett borzalmas sebesülé­sek. Fertőzés, élősködők, fagyás, éhezés vagy szülés is okozhatta a vesztét. Ám bármilyen korán jött is a halál, annak bekövetkeztéig a csontleletek tanúsága szerint a vadászó-gyűjtögető emberek, asszonyaik és gyerekeik jó egészségi állapotnak örvendhettek. Manapság a jobb egészségügyi ellátásnak és a ja­vuló higiénés körülményeknek köszönhetően egyre nő a várható élettartam, de vajon miért voltak kőkorszaki őseink sokkal egészségeseb­bek, mint mi, modernkori utódok?

Vagy más­képp téve fel a kérdést:

Miért válik járvány-szerűén egyre gyakoribbá az Alzheimer-kór, a 2-es típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, az allergiák, az asztma és más autoimmun betegségek, valamint nem utolsó­sorban a rák?

Ezek a betegségek a kőkorszakban éppen olyan ritkák voltak, mint ma, a 20. és 21. században a természeti népek körében. Elég egyszerű válaszolni a kérdésre. Az ember rövid idő alatt környezete építőmesterévé emelkedett fel, és olyan világot teremtett, amely táplálkozás és mozgás tekintetében nincs összhangban génjeivel. A változás pedig oly gyors volt, hogy már nem tudtuk követni. Bár az ember mindig képes volt alkalmazkodni a klímaváltozásokhoz és kórokozókhoz, a táp­lálkozással és életmóddal kapcsolatos változá­sok olyan mértékűek voltak, hogy a modern „bőség világában” számtalan civilizációs betegségtől szenvedünk.

Mivel egyre keveseb­bet mozgunk, és emiatt nem gondoskodunk az egyre növekvő teljesítménykényszer és a határidők szorításának megfelelő ellensúlyo­zásról, a lelki betegségek, például a szorongás, a depresszió és kiégettség érzés aránya is nő. Az ember testi és lelki felépítése ugyanis egy­szerűen nem alkalmas sem az ülő életmód, sem a magányosság, sem a természetközeliség hiányának elviseléséhez.

Nehéz örökség

Elődeink messzemenően átörökítették élet­mintájukat. Ez az örökség az örökítőanyagunkban (genom) jelenik meg, minden egyes sejtmagban megtalálható, és így az újabb nem­zedékeknek is továbbörökítődik. A genom bizonyos szempontból nem más, mint valami tervrajz az ember felépítéséhez. Idővel alkalmazkodik az életkörülményekhez, mivel a változá­sok előnyt jelentenek a korábbi előfeltételekhez képest. így például az ember testszőrzete zö­mét elveszítette a fejlődés során, miközben az agy, párhuzamosan az egyre javuló szellemi és szociális képességekkel, egyre nagyobb lett.

Léteznek azonban olyan ősi testi tulajdonságok is, amelyek sehogy sem illenek a jelenlegi kör­nyezethez, és amelyek rendre megbetegíthetik az embert. A lábunk például nem arra való, hogy szűk és merev cipőket viseljünk, hanem inkább mezítláb járásra, vagy legalábbis hajlé­kony cipő hordására. A gerincoszlopunk nem arra lett teremtve, hogy órákig ücsörögjünk az irodában vagy az autóban, hanem arra, hogy gyalogoljunk vagy fussunk.

A szemünk inkább a messzeség pásztázására, mint képernyők és könyvek kitartó bámulására való. Az anyagcse­rénknek olyan táplálékra van szüksége, amely valóban megérdemli az „élelmiszer” elnevezést, és amelyik a puszta energián kívül létfontossá­gú építőköveket, például esszenciális aminosa­vakat és zsírsavakat, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket biztosít.

Mennyi Neander-völgyi lakozik bennünk?

A Neander-völgyi ősember és a mai ember (Homo sapiens) a régészeti leletek tanúsága szerint Európában és a Közel-Keleten nagy­jából időszámításunk kezdete előtt 50 000-től nagyjából 30 000 évig élt ugyanabban az élet­térben. A kutatók azonban kezdetben nem tud­ták, hogy csupán egymás mellett élésről vagy genetikai keveredésről is szóvolt-e, tehát le­hettek-e közös gyermekeik. Csak 2010 máju­sában adott választ erre a kérdésre a lipcsei Max Planck Intézet tudományos kutatása, melynek során a Neander-völgyi ősember genetikai állományának jelentős részeit ele­mezték és megfejtették: igen, a Homo sapi­ens és a Neander-völgyi keveredtek egymás­sal, és így a modern ember a mai napig is hordozza a Neander-völgyi génjeit. Mivel a keveredésekből származó utódok új élet­tereket hódítottak meg Ázsiától Pápua-

Új-Guineáig, az ott élő emberekből is kimutathatók ezek a gének, noha azokon a területeken a két faj sosem élt egymással párhuzamosan. Másképp áll a helyzet Afrikában. Ott nem keveredtek a fajok, és gyermekeik gyermekei sem telepedtek le. Ennek megfelelően afrikaiak közt nem mutathatók ki a Neander-völgyi gének.

Az európaiak és ázsiaiak génkészletének egy-négy százaléka Neander-völgyi eredetű.

A két faj örökítőanyagának összehasonlítá­sa során sikerült olyan géneket azonosítani a Homo sapiensnél, amelyek a Neander-völ­gyihez és a majmokhoz képest megváltoztak, és valamennyi mai embernél megtalálhatók. A tudósok szerint ezek azok a gének, amelyek a modern ember kialakulása szempontjából a legfontosabbak.

Ellenség a saját testünkben

Jegyezzük meg! Számos onkológiai kutatással a háttérben egyre inkább kirajzolódik egy tény: sokféle rákos megbetegedést olyan tényezők váltanak ki, amelyek közvetlenül összefüggenek a környezettel és/vagy az egyéni életmóddal.

Ide tartoznak például egyes vegyszerek (ame­lyek lakkokban, festékekben, lágyítókban és növényvédő szerekben fordulnak elő), a radio­aktív sugárzás, az elektromágneses hullámok (például a radarhullámok; a mobiltelefonok estében még hiányoznak a bizonyítékok), az emelkedett UV-sugárzás okozta terhelés, élősködők, baktériumok és vírusok (például a papilloma vírus, amely közrejátszik a méh­nyakrák kialakulásában, és amely ellen 2008 óta létezik oltóanyag), penészgombák és rák­keltő anyagok (nitrozaminok) az élelmiszerek­ben vagy a cigarettafüstben.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.