Rákmegelőző életmód

A kőkorszaki étlap – mit tanulhatunk elődeinktől?

Míg a táplálék felkutatása őskori elődeink számára életveszélyes kaland volt, ma csak le kell szaladnunk a sarki boltba.

Mit jelent ez az egészségünk számára?

Az első emberszerű élőlények, a hominidák, és mindenekelőtt a mind északabbra előretörő ősember számára a puszta túlélés folyamatos küzdelmet jelentett. Míg a trópusi és szubtrópusi területeken egész évben bőségesen rendelkezésre álltak gyümölcsök és ehető növényi részek, a va­dászó és gyűjtögető, északabbra élő népek több hónapon keresztül barátságtalan hőmérsékleti viszonyok közt éltek, és ennélfogva a táplálékel­látottság is felettébb bizonytalan volt.

Ám az em­beri anyagcsere ezúttal is alkalmazkodott a szo­katlan helyzethez!

Ennek köszönhetően az éhe­zés időszakaiban a szervezet igen gazdaságosan használta fel az élelemből nyert energiát, külö­nösen az értékes cukrot, hogy mindig rendelke­zésére álljon azoknak a sejteknek és szöveteknek, amelyeknek erre szükségük van. Igen fontos, ez­zel kapcsolatos „trükk” volt az anyagcsere-auto­matizmusnak számító inzulinrezisztencia kiala­kítása, amely megakadályozta, hogy a glükóz túl egyszerűen és túl gyorsan kerüljön a vérből a sej­tekbe.

Ennek köszönhetően vált képessé a szer­vezetünk arra, hogy gondosan és takarékosan bánjon ezzel a felettébb értékes energiaforrással, és ezáltal biztosíthassa a legfontosabb szövetek, például az agy, az idegek, az ideghártya, az ivar­sejtek és az őssejtek kielégítő ellátását. Manapság, amikor a glükóz többé nem hiánycikk, hanem épp ellenkezőleg, mindenütt túlkínálat van cukorból és keményí­tőből, ez a nagyszerű képesség egyre inkább hát­ránynak bizonyul.

A természetes inzulinreziszten­cia már nem az életünket védi, hanem egyre in­kább civilizációs betegségek kialakulását segíti elő. Tehát arról van szó, hogy a környezethez vagy a táplálékhoz való alkalmazkodásnak lehetnek negatív következményei, ha a körülmények vál­toznak. Az anyagcserének ugyanis rendszerint nem áll elegendő idő rendelkezésére ahhoz, hogy az új körülményekhez alkalmazkodjék.

A mindenevő ember

A kőkorszakban (paleolitikumban) – minden­kor erősen a férfiak vadászsikereinek függvé­nyében – főként hallal és hússal, tehát fehérjé­vel és zsírral táplálkozott az ember. Annak a kevés cukornak (szénhidrátnak), amihez bo­gyókból és más gyümölcsökből hozzájutott, nem volt számottevő jelentősége az energia­ellátás szempontjából. Ugyanakkor a gyümöl­csök különösen nagy mennyiségben tartalmaz­tak értékes, az egészség szempontjából különö­sen fontos, másodlagos növényi anyagokat.

Magvak, diófélék, levelek, gyógynövények, gumók és gyökerek egészítették ki az étlapot, amelyek értékes nö­vényi olajjal, másodlagos növényi anyagokkal, bőséges rostellátottsággal egészítették ki az étlapot, amely a húsok és növények keverékével ilyenformán inkább egy medve, mint a mo­dern társadalom étkezései szokásaira hasonlí­tott. Ám pontosan ezek az étkezési szokások voltak azok, amelyekhez az emberi anyagcsere az evolúció során alkalmazkodott.

Anélkül, hogy sokat gondolkodott volna rajta, az ember ösztönösen pont azokat az élelmiszereket vette magához, amelyekre egészsége érdekében szüksége volt. Még a mélyen bennünk rejlő édesség utáni vágy sem játszott szerepet a történelem előtti idők­ben a betegségek kialakulásában. Hiszen évez­redeken keresztül csupán nagyon korlátozott mennyiségben volt jelen étrendünkben.

Változó étkezési szokások az evolúció fényében

Három alapvető változás jellemzi az ember táplálkozási szokásait:

  • Az első még az emberi fajnál is régebbi, és körülbelül három-négymillió évvel ezelőtt következett be az ausztralopitekusznál. A fogak kopása és a fogzománc összetétele alapján az antropológusok megállapították, hogy az előemberek jelentősen sokrétűbben étkeztek, mint más emberszabású majmok. Úgy tűnik, ez az a tényező, amely akkora evolúciós előnyt jelentett, hogy a változatosság szeretete a későbbi hominidákra is átöröklődött.
  • Kereken tízezer évvel ezelőtt történt a második jelentős változás a Homo sapiensnél. Letelepedett, földművelővé és állattenyésztővé vált. Először gabona, majd tej gazdagította az étlapját. A gyümölcstermesztés és a méhészet lehetővé tette az édesség célzott megtermelését. A táplálék szénhidráthányada (főként cukor és keményítő formájában) ennek ellenére viszonylag alacsony maradt, és mennyisége főként az évszakok váltakozásának és a gyengébb aratásoknak köszönhetően egészen a 19. század derekáig nem is volt állandó.
  • Mindez alapvetően megváltozott a harmadik fordulatnak köszönhetően. Ezt az általános önellátás megszűnése, valamint a cukor- és keményítőtartalmú élelmiszerek ipari tömegtermelése fémjelzi. Ettől kezdve fölöslegben rendelkezésre áll mindaz, ami addig ritkaságnak számított.

A böjt a mindennapok része volt

Az élelemkínálat hullámzása és ezzel összefüg­gésben a hosszabb-rövidebb éhezéses időszakok ősidők óta kísérik az emberiséget. A ko­rántsem önkéntes böjtös időszakok évezrede­ken keresztül éppen úgy hozzátartoztak a min­dennapokhoz, mint a vadászat és a gyűjtögetés, amelyet úgyszintén nem koronázott minden alkalommal siker.

A készletek felhalmozása is­meretlen volt

Amit nyáron és ősszel a fákról, bokrokról szüretelni lehetett, gyorsan el kellett fogyasztani, és az elejtett állatokat is csak kor­látozott ideig lehetett eltartani. Emiatt az em­ber jól fel van vértezve a bőség és ínség válta­kozásának elviselésére, sokkal inkább, mint az egyenletes táplálékellátásra.

Ezért nem ajánlatos naponta ötször étkezni, ahogy azt manap­ság gyakran ajánlják. Különösen akkor válik veszélyessé ez a fajunkkal kevéssé összhangban levő evési magatartás, ha ráadásul minden alkalommal keményítőben és glükózban gaz­dag ételt, például kenyeret, tésztát, süteményt vagy édes gyümölcsöket fogyasztunk. Ezek hatására gyorsan emelkedik a vércukorszint, ami a hasnyálmirigyet, amely a cukorfeldolgozásához szükséges inzulin hormont kibocsátja, az idő múlásával egyre inkább túlterheli.

Veszélyes szénhidrátok

Tény, hogy a cukor ősidők óta az idegrendszer és más fontos sejtek értékes energiaforrása. Mivel azonban a keményítőtartalmú élelmi­szerek sütése, főzése jelentősen megkönnyíti a cukor lebontását és felvételét a vérbe, a vér­cukorszint is gyorsabban megemelkedik ahhoz képest, ami az eredeti nyers étrend esetén tapasztalható. Bizonyos mértékig képes volt az emberi anyagcsere alkalmazkodni ehhez a tényhez, éppen úgy, ahogy azokhoz az életmód­beli és táplálkozásbeli változásokhoz, amelyek a földműveléshez és a vele együtt járó letelepe­déshez kapcsolódtak.

Jegyezzük meg! Azokat az embereket tehát, akiknek az anyagcseréje az egykori vadászó és gyűjtögető népességéhez hasonlít, erőteljeseb­ben veszélyezteti a cukor és a szénhidrátok, mint azokat, akiknek földműves típusú anyag­cseréjük van.

A modern táplálkozási szokások azonban még az utóbbi csoportba tartozókra is veszélyt jelentenek. Végül is a mai, átlagos napi szénhidrátfogyasztás – átszámítva akár 400 grammnyi cukor – egyértelműen több annál, mint amennyit átlagos mozgásmennyiség mel­lett egy ember elviselni képes. Ráadásul az édes iránti vonzódásunk genetikailag meghatáro­zott, ezért hajlamosak vagyunk rövid idő alatt a kelleténél többet magunkhoz venni belőle.

Jegyezzük meg! Az evési magatartás pedig különösen gyakran siklik ki akkor, ha az ételekben található cukor miatt a vércukorszint előbb jelentősen meg­emelkedik, majd nem sokkal később erősen csökken. Az így létrejövő alacsony vércukor­szint újra és újra farkaséhséget okoz.

A cukor táplálja a rákos sejteket

Bár a cukor valószínűleg nem játszik szerepet a daganatos sejt létrejöttében, ám éppen a szén­hidrátokban gazdag étrend hatására, amely erős és gyors glükózfelszabaduláshoz vezet, teremtődnek meg a feltételei annak, hogy a daganatos sejt anyagcseréje égésről erjedésre váltson. És pontosan ez az a pillanat, amely a rák keletkezésének szempontjából döntő! Másfelől azonban éppen ez a cukoréhség jelenti a betegség gyenge pont­ját is.

A rákos sejtek ugyanis csak abban az eset­ben képesek a környező egészséges szövetek szétrombolására és áttétek képzésére, ha a táp­lálékon keresztül nagy mennyiségű glükózhoz jutnak. Ha viszont megfosztjuk a rákos sejteket ettől a speciális energiaforrástól azzal, hogy csak korlátozott mennyiségben és csak egyes cukorféleségeket fogyasztunk, akár a rákos sejtek elhalását is elérhetjük.

Tanuljunk a régiektől!

Ha tehát úgy tűnik, hogy a rák sikeres megelő­zésének és gyógyításának kulcsa a szénhidrátok takarékos felhasználása, nem kellene e tekintet­ben egészséges elődeinktől tanulnunk, és a koc­kázatot természetes eszközökkel csökkentenünk?

A táplálkozás egészséges átalakításának végső soron nem az a célja, hogy csökkentsük a vércu­korszintet, hanem az, hogy megelőzzük a vér­cukor- és inzulinszint étkezés utáni gyors emel­kedését. Ezt egyszerűen el lehet érni akkor, ha a közönséges cukor és keményítő arányát csök­kentjük, és ezzel egyidejűleg az olaj, a zsír és a fehérje arányát növeljük táplálékunkban.

Az át­állás nem jelenti azt, hogy önnek ettől kezdve teljesen le kell mondania a kenyér-, tészta- és gombócevésről vagy az édességek élvezetéről. Azoknak a cukorfajtáknak és szénhidrátsze­gény lisztkeverékeknek köszönhetően, amelyek csupán alig vagy egyáltalán nem emelik meg a vércukorszintet, akár tortát és süteményt is ehet úgy, hogy közben ne kelljen aggódnia a vércu­korszintje miatt.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.