Betegségek és megelőzésük

Balesetek és véletlenszerű mérgezések otthonunkban

A balesetek a technika fejlődésével, a motorizációval egyre gyakoribbá váló otthoni (háztartási), munkahelyi (óvodai, iskolai), és közlekedési ártalmak. Bár mindhárom sérüléstípus következményei lehetnek súlyo­sak, életet veszélyeztetők, tragikus kimenetelű balesetek leggyakrabban a közutakon következnek be. Az otthoni balesetek száma is növekszik, elszenvedői az esetek 30%-ában gyermekek! A balesetek oka csak részben a kisgyermek veszélyt nem ismerő magatartása és minden akadályt le­küzdeni törekvő csillapíthatatlan kíváncsisága. Lehetőségét és létrejöttét végső soron többnyire a felnőtt felügyelet hiánya, illetve elégtelensége teremti meg.

A balesetek előfordulásának kockázatát növelő tényezők

A gyermek felügyelet nélkül hagyása vagy felelősségvállalásra nem al­kalmas személyre bízása. – Az otthoni környezet veszélyeztető ténye­zői (gyógyszerek, vegyszerek, mosószerek elérhetősége, elektromos aljzatok-készülékek hozzáférhetősége, ablakok, erkélyajtók zavartalan megközelíthetősége).

 • A nevelés, szülői példamutatás hiányosságai.
 • A gyermekek korfüggő korlátozott ítélő- és veszélyérzékelő képessége.
 • Közlekedési ismeretek, balesetmegelőzés oktatásának hiányosságai.
 • Felnőttközpontú közlekedési eszközök, szabályok és jelzések.
 • Építésze­ti kultúránkban a gyermekközpontúság, biztonságra törekvés szemléle­tének és gyakorlati megvalósításának mellőzése (pl. biztonsági korlátok nélküli fürdőmedencék, lépcsőfeljárók, útmenti nyitott övezetű játszó­terek stb.).

A gyermekek közlekedési képességeit életkori sajátosságok határozzák meg

A pszichomotoros fejlettségi állapot nemcsak a felnőttől különbözik lé­nyegesen az eltérő életkorú gyermekek között is más-más az elvárható magatartási, közlekedési, viselkedési norma. A gyermek jellemző ma­gatartásformája, hogy minden helyzetben az érdeklődését legimpulzívabban felkeltő eseményre, körülményre figyel, miközben egyéb kör­nyezeti tényezőket figyelmen kívül hagy. Korfüggő fogalmi megértési nehézségek gátolhatják a tőle elvárt utasítások teljesítésében (pl. bal-jobb fogalommeghatározási problémák). A helyzetek tudatos mérlegelésének elégtelensége az elemi közlekedési szabályok elméleti ismerete ellenére azok gyakorlati alkalmazási képtelenségével járhat.

A látásfunkció fejlett­sége szintén függ az életkortól korlátozott a látómező és a periférikus (szeme sarkából) látás. A kisgyermek jobban észleli a tőle távolodó, mint felé közeledő tárgyakat, látóélessége csak fokozatosan fejlődik ki.

Mire figyeljünk oda?

Úttesten áthaladáskor látszólag szabályosan néz körül, de függetlenül a látottaktól, ösztönösen, gyakran balesetveszélyesen cselekszik. Hangirány-meghatározási, koncentrálási, lényeglátási nehézségek; a mozgás-észlelés elégte­lensége; önkontroll nélküli magatartásformák; beszűkült szabálytudat és látási, hallási, tájékozódó, koordinációs képesség; felnőtteknél jóval ala­csonyabb szem- és testmagasság; a nem felismert látás- és hallászavarok mind-mind veszélyeztető tényezők baleset elszenvedésére.

Jegyezzük meg! Ne feledjük, hogy pszichomotoros adottságai alapján még nagyfokú elméleti közleke­dési tájékozottsága sincs arányban az ismeretek gyakorlati alkalmazásá­nak képességével!

A gyermeket baleset elszenvedésére fokozottan veszélyeztető további körülmények

A felnőttek a gyermek fizikai, pszichológiai képességeit, magatartását, ta­pasztalatait önmagával azonosító téves szemlélete.

 • A gyermek számára az utcai közlekedés mozgás- és magatartási mintái, szabályai és jelzései ismeretlenek, nehezen értelmezhetők, ezért tudatosan nem alkalmazha­tók.
 • Hiányzik a gyermek életkorának, pszichomotoros fejlettségi stá­diumának figyelembevételével történő közlekedésbiztonságra nevelés, oktatás jól kidolgozott kiképző rendszere.
 • A közlekedést eredendően felnőttek alkották felnőtteknek: a táblák, jelek elhelyezése, üzenete gyer­mek számára nehezen hozzáférhető és értelmezhető.
 • Az általános isko­la első osztályában megszaporodó gyermekbalesetek jelzik a kisgyermek közlekedési környezetbe illeszkedésének nehézségeit, és figyelmeztetnek a szülői kíséret, felügyelet fontosságára.
 • Gyalogosként gyermekekre, fő­ként 3-6 éves kor között, a kirohanásos, illetve hirtelen felbukkanásból bekövetkező balesettípus jellemző, melynek okai részben a korlátozott lá­tómező, részben a látást korlátozó akadályok.
 • A gyalogosátkelő helyeken iskolakezdő gyermekeket gyakran érő gázolásos balesetek oka, hogy azt a kisgyermek többnyire teljes biztonságot jelentő szigetnek tekinti, és nem készül fel a váratlan helyzetekre.
 • Kerékpározás közben hirtelen felbuk­kanásból vagy kikanyarodásból származhat, leggyakrabban a 6-10 éves gyermekek sérülése. Különösen veszélyesek az útkereszteződések, ahol a gyermekek látása és gyors helyzetértékelése erősen korlátozott. A ke­rékpárbaleseteket elősegíti, hogy a kerékpározás több funkció egyidejű összehangolását igénylő cselekvéssor, melyre korfüggőén változó mérték­ben képes a gyermek.
 • Gázoláskor a kisgyermek – általában a súlypontja fölött kapott ütés folytán – előrebukik, így a rajta átmenő jármű többszö­rös és súlyosabb sérüléseket okoz, mint a súlypontja alatt sérülő, inkább hátra vagy oldalra eső nagyobb gyermek és felnőtt esetén.
 • Az életkor előrehaladtával, a szabadban egyedül egyre hosszabb időt töltő gyerme­keknél növekszik az elszenvedett balesetek száma.
 • További kockázatnö­velő tényező, hogy egyes édesanyák már 2 éves kortól magukra hagyják gyermeküket a játszótéren annak ellenére, hogy több emeletnyi magas­ságban levő bérházi lakásuk ablakából még rálátási lehetőségük sincs a játszótérre.
 • Nevelési szokások, hagyományok szintén hozzájárulhatnak bizonyos balesettípusokhoz. A fiúktól elvárt vagányság, korábbi önállóság bizonyára szerepet játszik abban, hogy gyakoribb elszenvedői sérülések­nek, mint a kislányok.
 • A felnőttek rossz közlekedési morálja és példa­mutatása különösen fontos oka a gyermekkori közlekedési baleseteknek.

Figyeljünk oda gyermekeinkre!

Az otthon elszenvedett balesetek sajnálatosan gyakori, a közlekedési balesetek után legtöbbször halálos kimenetelű, ugyanakkor szülői gon­dossággal a legkönnyebben elkerülhető típusa az égési sérülés. Míg az idősebb, serdülő korosztálynál a láng-és elektromos égést általában ön­maguk okozzák (tűzgyújtás, benzinrobbanás, magasfeszültségű vezeték érintése), a kisgyermekek a szüleik áldozataiként szenvedik el. Típusos helyzetek a reggeli kávéfőzés, az esti fürdő, a téli ünnepek disznóvágá­sai, kocsonyafőzés.

Égési sérülések otthon

A súlyos égés komplex betegség, egy bizonyos kiter­jedés esetén már az egész szervezetet érintő, gyakran intenzív terápiára és többszöri műtétre szoruló, elhúzódó lefolyású kórfolyamat. A torzító hegek életre szólóan korlátozhatják a gyermeket mozgásában, önellátó képességében. Azonban nem csupán a test, illetve egyes testrészek fizikai károsodása, hanem annak pszichés következményei is végigkísérhetik éle­tét, önértékelési zavarokat, beilleszkedési-alkalmazkodási nehézségeket, munkaképesség-korlátozódást okozva. A testen maradandó nyomot ha­gyó égés hosszú távú következménye – éveken vagy egy életen át – súlyos személyiségkárosodás, identitáskrízis lehet.

Hogyan védjük ki a mérgezéseket?

A véletlenszerű mérgezések leggyakrabban a kisdedeket érintik, és gyógy­szerek, vegyszerek helytelen tárolásának, könnyű hozzáférhetőségének következményei. A nagymama unokája által cukorkának vélt színes dra­zséi: a nyugtatók, a lázcsillapító paracetamol – melynek sokféle forgalma­zott formáját a szülők gyakran egyidejűleg alkalmazva túladagolhatják gyermeküknek -, a szívszerek, az asztma gyógyszerei, és savak, lúgok, növényvédő szerek felelősek leginkább a súlyos és halálos kimenetelű mérgezésekért.

Jegyezzük meg! Figyelmeztető jelei a teljes jóllét mellett hirtelen észlel­hető furcsa viselkedés, aluszékonyság, ébreszthetetlenség, görcs, hányás, szokatlan szagú lehelet.

A mérgezések sajátos, és a gyermekpopuláció egyre több, egyre fiata­labb korosztályát veszélyeztető formája az alkohol- és kábítószerfüggés. A fiatalok között egyre népszerűbb az akár életveszélyes szívritmuszavart okozó, speciális kémiai módszerekkel nem kimutatható, hallucinogén bu­tángáz inhaláció: a „szipuzás”. Tartós használata súlyos depresszióhoz, memóriavesztéshez és személyiségtorzuláshoz vezet.

A függőség kialakulása

Az alkohol- és kábítószerfüggés kialakulásának oka rendkívül összetett, a genetikai hajlamon túl meghatározó a környezet szerepe. Elgondolkodta­tó, hogy – míg az ép családban élő fiatalok között a legritkább – azoknál a fiatalkorúaknál a leggyakoribb a drogfogyasztás, akiknek nevelésében egyik vér szerinti szülő sem vesz részt.

A magány, a korai szexuális kapcsolat, a társadalmi méretű értékválság mind melegágya a drogfogyasztásnak. Kö­vetkezményei beláthatatlanok, hiszen nem csupán a testi és lelki egészség károsodását okozhatja, hanem a függő beteg személyes sorsának tragédiája mellett családi életek kisiklását, és bűnözést is. Mindez társadalmi méretűre duzzasztja az alkoholizmus és drogfüggés súlyos következményeit.

A mérgezések megelőzésének feladatai és lehetőségei

A mérgezések megelőzése érdekében a szülő legfontosabb feladata a gyógyszerek, vegy­szerek hozzáférés nélküli, maximálisan biztonságos tárolása. Növényvédőszereket, vegyszereket ne tartsunk kólás flakonban, hipót a fürdőszoba kövezetén! Lejárt, szükségtelen gyógyszerek soha ne kerüljenek a kukába és a szemétdombra! Fontos gyermekünk elővigyázatosságra, megfontoltságra nevelése, az ismeretlenben rejlő veszélyek tudatának kialakítása. Közös családi kirándulások, társasjátékok jó alkalmat kínálnak a természet emberre veszélyes növényeinek (gyilkos galóca, nadragulya stb.) megismertetésére.

Jegyezzük meg! Az amatőr gombázók vegyék igénybe gombaszakértők tanácsát. Sajnálatos, hogy napjainkban is életeket követel a gyilkos galóca, pedig ez a legegy­szerűbben megelőzhető!

A véletlen gyógyszermérgezések megelőzésének talán leg­hatékonyabb lehetősége gyógyszerfelhalmozási és szedési szokásaink revíziója, az indokolatlan családi patika felszámolása.

Mit tehet a szülő a függőség elkerülésében?

Az alkohol- és kábítószerfüggés megelőzésében mind a szülőknek, mind a kö­zösségnek meghatározó a szerepe és felelőssége.

Jó tanács!

A szülői példakövetés, mint egyik motiváló tényező, az élvezeti szerektől mentes életmóddal, a gyermekre figyelés lankadatlan intenzitásával még a felnőtté válás küszöbén is. Az apró korai je­lek (étkezési és viselkedési szokások, iskolai teljesítmény változása) észrevételével, a gyermek ellenőrzött szabadságával (ismerve és folyamatosan követve barátait, szórakozásait), tartalmas közös családi programokkal segítheti, hogy a gyermek ne váljon magányossá, kallódóvá, és kétes értékeket követő közösségek tagjává, valamint abban is, hogy korán észrevéve a bajt, idejében, a visszafordíthatóság na­gyobb esélyével forduljunk szakemberhez.

Legsúlyosabb: drogfüggőség és leküzdése

A drogprobléma megoldására egészség-megőrzési program, drogambulanciák jöttek létre, és megszületett a Nemzeti Drogstratégia hazánkban, mely esélyt kíván biztosítani a fiataloknak a produktív élet kialakítására, a drogok elutasítására, és a hozzáférés csökkentésére egyaránt..

Jegyezzük meg! Eredményeként a közoktatási intézmények­ben örvendetesen egyre növekszik az aktív drogprevenció, melynek eredményei­hez hozzájárul az „Egészséges Élet” tantárgy bevezetése és elkötelezett civilszerve­zetek kezdeményezései.

Az elsődleges megelőzésben a fő szerep azonban a szülő­ké, másodsorban az egészségügyi szolgálatoké, nevelési tanácsadóké. A megelőzés kulcsfontosságú eszköze a szülő-gyermek kapcsolat. Amely családokban nem védi a gyermeket a „szeretetháló”, megnő a veszélyeztetettség, drogba menekülés koc­kázata. A szülői nevelésnek már általános iskolás korban el kell kezdődnie, mielőtt a gyermek a droggal találkozik.

Közlekedési gyermekbalesetek megelőzése

A közlekedési gyermekbalesetek megelőzésében szerepet és felelősséget kell vállal­niuk városvezetőknek, építészeknek, járműgyártóknak, a közlekedés-rendészetnek, óvónőknek, tanároknak, szülőknek egyaránt. A lakókörnyezet, élettér gyermekköz­pontú kialakítása, a forgalmi jelzések gyermekek számára is láthatóvá és értelmez­hetővé tétele, a közlekedési szabályokban a gyermekbiztonság előtérbe állítása, a gépjárművezetői oktatásban a gyermekek közlekedési szokásainak részletes ismer­tetése, és minden gyermek korának megfelelő közlekedésoktatásban részesítése társadalmi méretű feladat.

Azonban szülőként is sok a felelősségünk és lehetősé­günk gyermekeink testi épségének megőrzésében, melyek közül csupán néhányat említek a lehetőségek kimeríthetetlen tárházából

 • Kisgyermekünket 7 éves kor alatt semmiképpen ne engedjük egyedül köz­lekedni, felnőtt felügyelete nélkül játszani, soha ne hagyjuk még rövid időre sem magára a lakásban.
 • Már 2 éves korától tanítsuk a közlekedésre. Közös sétáink során szigorúan egymás mellett közlekedve, szeretetteljes, féltő türelemmel, tempónkat min­dig az övéhez igazítva, gondos fokozatossággal szoktassuk hozzá a helyes közlekedéshez.
 • Kerékpározás előtt mindig ellenőrizzük a kormány és ülés megfelelő hely­zetét, a kerékpár zavartalan műszaki állapotát. Ennek felelősségét soha nem háríthatjuk kiskorú gyermekünkre.
 • Közlekedés során minden helyzetben mutassunk példát. A gyermek tette­inkből többet tanul és követ, mint csak szavakba öntött utasításainkból, ne­velési elveinkből.
 • Gyermekünk első önálló útja előtt több alkalommal járjuk be közösen az út­vonalat, megismertetve őt az ott előforduló helyzetekkel, és azok megoldási lehetőségeivel.
 • Tanítsuk a lépésben – és nem futásban! – való közlekedésre. Ennek érde­kében inkább korábban indítsuk iskolába, mintsem rohanásra kényszerítve, kiszolgáltassuk a balesetveszély fokozott kockázatának.
 • Figyelmeztessük a járda állandó, rendszeres igénybevételére, annak is a ház­sorhoz -nem az úttesthez – közelebb eső oldalán, ahol kisebb a balesetve­szély.
 • Úttesten elsősorban zebrán – annak hiányában csak egyenesen -, mindig alapos körültekintés után, a legrövidebb úton engedjük áthaladni.
 • Tanítsuk meg a közlekedési lámpák, gépkocsi-irányjelzők jelzéseinek értelme­zésére.
 • Mint utasainkat, az utasbiztonság feltételeinek maximális biztosításával, és a közlekedési szabályok maradéktalan betartásával szállítsuk őket.
 • Évente ellenőriztessük gyermekeink látását és hallását.

Készítsük fel gyermekeinket időben a veszélyre!

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy gyermekeinket a lehető legjobban felkészítsük a közlekedés várható és váratlan helyzeteire. Ugyanakkor ne várjuk el tőlük azok teljes felelősségvállalással történő maradéktalan betartásának ké­pességét. Szülőként a példamutató, ismereteket bölcs türelemmel átadó neve­lés, gyermekeink tevékenységének féltő tekintettel történő követése mindennél előbbrevaló küldetésünk.

Mint volán mellett ülők pedig csak a figyelmes, gyer­mekkori sajátosságokat szem előtt tartó, azok váratlan megnyilvánulásaira gyors, célzott elhárítással reagálni tudó vezetési technikával menthetjük meg őket a bal­esetektől és akár az életüket is követelő tragikus veszélyhelyzetektől.

Égési sérülések megelőzése

Mivel a gyermekek égési sérüléseinek döntő többségében gondatlanságból elkö­vetett veszélyeztetésről van szó tulajdonképpen, a megelőzés alapeleme a szülői gondosság! Az égési sérülések megelőzése érdekében fontos, hogy tűzgyújtásra alkalmas eszközök ne legyenek a kisgyermek számára hozzáférhetők. A konnek­torokat lássuk el biztonsági dugóval a lakás valamennyi helyiségében. Kocsonya-, kávé- és teafőzéskor, tésztaszűréskor véletlenül se léphessen a kisgyermek a kony­hába! A fürdővíz elkészítésekor ne forró vizet engedjünk először a kádba, hanem mindig a meleg- és hideg víz testhőmérsékletű keverékét. Ne higgyük, hogy az alatt a pillanat alatt, amíg a gáztűzhelyről levett forró vizes fazekat a fürdőszoba kövezetére tesszük, nem történhet semmi baj!

Jegyezzük meg! Mutassunk jó példát tűzgyújtáskor! Bármilyen hihetetlennek tűnik, nincs nyár, amikor ne kerülne kórházunkba súlyos lángégést szenvedett gyermek amiatt, hogy a grillezéshez végzett tűzrakás során a szén lángra lobbanását az édesapa benzin­nel akarta gyorsítani.

Ki számít felnőttnek?

Ne tekintsük serdülő gyermekünket „kis felnőttnek”, aki kulcsos gyerekként kó­borolja át a nyári vakációt, és vasútállomások vagonjainak tetejére mászva a ma­gasfeszültségű vezetékbe kapaszkodik. Bízzunk gyermekeinkben, azonban legyünk annak is mindig tudatában, hogy fantáziájuk határtalan, kalandkeresésükben fáradhatatlanok, de helyzetértékelésük és veszélyérzetük rendkívül korlátozott. Mindezeket nekünk, szülőknek kell kiegészítenünk és kompenzálnunk. Szervez­zünk és biztosítsunk gyermekeinknek a szünidőkre színes programokat, ahol min­dig felnőtt felügyelet védi őket a sérülésektől, károsodásoktól.

Idegentest-félrenyelés (aspiráció) megelőzésének lehetőségei

Idegen anyag légútba kerülése potenciálisan életet veszélyeztető, gyors elhárí­tást igénylő állapot. Az azonnali újraélesztést igénylő aspirációk (idegentestbe-légzések) döntő többsége 5 évesnél fiatalabb gyermekeknél, több mint 60%-ban csecsemőknél következik be.

Jegyezzük meg! A hirtelen fellépő köhögés, nehézlégzés jellege és intenzitása az aspirált anyag minőségének, méreteinek és elakadási-beékelődési helyének függvénye.

A gégét elzáró idegentest hangos-erőltetett belégzés mellett szívmegállást, és azonnali halált okozhat, a gége alatti legszűkebb légcsőszakaszban elakadva krupp tüneteiben jelentkezhet, a hörgőrendszer valamely ágába lejutva a kezdeti heves köhögési rohamok megszűnése után esetleg csak tartósan fennálló köhécselés, lázas állapot, elhúzódó vagy vissza-visszatérő, kezelésre nem megfele­lően javuló gennyes hörghurut, azonos oldali recidiváló tüdőgyulladás keltheti fel gyanúnkat korábbi aspiráció lehetőségére.

Melyik korban veszélyes leginkább a félrenyelés?

Az aspiráció tipegőknél a leggyakoribb, akik minden lehetséges tárgyat szá­jukba vesznek, megrágnak. Hurutos légúti betegség kedvez a félrenyelésnek, a szájban lévő anyag köhögést követő, mély légvétel kapcsán ugyanis könnyen lecsúszhat a légutakba. Különösen gyakori az ehető anyagok: növényi magvak (mogyoró, napraforgó, bab), csirkecsont, és apró játékdarabkák félrenyelése. A növényi magvak – a légúti nyák hatására bekövetkező fokozatos duzzadásuk miatt – a kezdeti jóllét, enyhe légúti tünetek után teljes elzáródást okozhatnak akkor, amikor esetleg már nem is gondolunk félrenyelés lehetőségére.

Mit tehet a szülő ellene?

Az idegen anyag félrenyelése szülői gondossággal csaknem teljes mértékben elkerülhető. Rendkívül fontos a gyermek megfelelő étkezési szokásainak kialakítása, a mozgás közbeni ételfogyasztás elkerülése, beleértve a játék-televíziózás közbeni nasso­lást, különösen mogyoró és napraforgómag rágcsálását. Életkornak megfelelő táplálék és játékok választása a gyermek számára a legfőbb biztosítéka az aspirá­ció megelőzésének.

Nyáron nagyobb a félrenyelés kockázata?

Főként a nyári hónapokban jelent fokozott aspirációveszélyt a fürdőzés, strandolás közben a víz alá merülés. Csecsemőknél is előfordulhat, fürdőkádban ma­gukra hagyva őket. Az alámerülés 1-14 éves életkor között a második leggyako­ribb halálok; túlélés esetén a tartós idegrendszeri károsodás kockázata fokozott. Társadalmi szinten a gyermekek korai úszásoktatása, a fürdőmedencék megfelelő védőkorláttal övezése, egyénileg gyermekeink gondos felügyeletének biztosítása strandolás, fürdőzés, de még esti otthoni fürdetés során is a megelőzés rendkívül egyszerű, ugyanakkor hatékony módszerei.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.