Cukorbetegség kérdések

Hogyan előzhetők meg a cukorbetegség szövőd­ményei?

Már kitértünk arra, hogy a kísérő szövődmények kialakulásában az anyagcse­re kontroll nem megfelelő minősége a legdöntőbb tényező, emellett szerepe van a vérnyomás és vérzsírértékek célérték­től eltérő alakulásának is.

A nagyérszövődmények kialakulása a keringési kockázati tényezők kedvezőtlen alakulásának következménye. Következésképpen a szövődmények meg­előzésének leghatékonyabb módszere a felsorolt tényezők fo­lyamatos célértéken tartása már a cukorbetegség felisme­résétől kezdve.

Szövődmények márpedig lehetnek!
Szövődmények márpedig lehetnek!

Le kell szögeznünk, hogy noha ez az elv hosszú távon igaz, alkalmi kitérések, azaz a kívántnál maga­sabb vércukor-, vérnyomás- és/vagy vérzsírértékek nem jelen­tik azt, hogy feltétlenül számolnunk kell szövődmény megje­lenésével.

Bár az esetek döntő többségében szoros összefüggés mu­tatható ki az anyagcsere-állapot minősége és az érszövődrnények megjelenése között, mintegy 10%-ban előfordulhat, hogy a kívánttól tartósan eltérő anyagcsere-állapot ellenére sem alakulnak ki érszövődmények.

Mindez fordítva is előfor­dulhat: jó anyagcsere-helyzetű betegekben is megjelenhetnek érkárosodások. E kivételek hátterében elsősorban genetikai tényezők állnak, amelyek közelebbi természete ez idő szerint nem tisztázott.
Metabólikus memória alakulhat ki!
Metabólikus memória alakulhat ki!

 Biztosan védi a cukorbeteget a jó anyagcsere-helyzet a szövődmények kialakulásától és súlyosbo­dásától?

Kezdjük az elejéről! Mi számít jó anyagcsere-helyzetnek? A kérdés megválaszolásához először a jó anyagcserehelyzet fogalmát kell tisztáznunk, ez ugyanis nem feltétlenül az, amit az érintettek egy része ért alatta. A szövődmények kialakulá­sát megelőző, késleltető és előrehaladásukat lassító jó anyag­csere-állapot az, amit az orvosi szakirodalom normoglikémiának vagy alacsony kockázatú állapotnak nevez.

Mit is jelent ez az alacsony kockázatú állapot?

Mivel a normoglikémia cukorbetegeken az esetek egy részében csak megközelítően tartható fenn, a szaknyelv általában közel nor­moglikémiás kezelésvezetésről beszél. A normoglikémia kife­jezés azt jelenti, hogy a vércukorszint az élettanihoz hasonló értékhatárokon belül, azaz az éhomi és étkezések utáni vércu­korértékeket is beleértve 3,5-7,8 mmol/l között változik.

Az érintettek egy része ezzel szemben jónak ítéli meg anyagcse­réjét akkor is, ha vércukorértéke éhomra a 7,0-8,0, étkezések után 1,5-2 órával pedig a 9,0-10,0 mmol/l-t nem haladja meg. A két jó fogalom között szembetűnő a különbség!

Biztosan állítható, hogy a tartósan normoglikémiás anyagcseréjű cukorbetegeken ritkábbak a szövődmények, később lépnek fel, és kevéssé súlyos formában jelentkeznek azokkal szemben, akiknél ez a helyzet nem áll fenn. Újabb kutatások azt is igazolták, hogy nem csupán a folyamatos és tartós, ha­nem az akár csak néhány éven át megvalósított (közel) nor­moglikémiás állapot Is szövődménymegelőző/-csökkentő ha­tású lehet.

Figyelem!

Mindez a diabé­teszes vagy metabolikus memória következménye. Úgy is mondhatnánk, hogy a szervezet „emlékszik” az anyagcsere­helyzet élettanit megközelítő állapotára, s annak védőhatása akkor is érvényesül, amikor a glikémiás állapot ehhez képest már kedvezőtlenebb.

E jelenség pontosabb háttere, biokémi­ai mechanizmusai még nem tisztázottak, az sem ismert, mennyi időn keresztül kell a kedvező anyagcsere-állapotnak fenn­állnia ahhoz, hogy ez a kedvező emlékező mechanizmus érvé­nyesülhessen.

Szem károsodás is kialakulhat, ha nem kezelik időben a betegséget.
Szem károsodás is kialakulhat, ha nem kezelik időben a betegséget.

Ismételten fel kell hívnunk a figyelmet genetikai tényezők jelentőségére, amelyek szerepét elsősorban a kisér-elváltozásokkal összefüggésben, kiemelten a szem és a vese vonatkozásában írták le. Bár e tényezők be­folyásolására ma még nincs lehetőség, bizonyosan állítható, hogy a jó anyagcsere- és vérnyomás-beállítás kedvezően befo­lyásolhatja e tényezők hatásának érvényesülését is.

Először is előzzük meg! Igényel-e a szövődmények ellátása speciális ke­zelést?

A szövődmények ellátása több orvosi szakma együttműködé­sét, azaz ún. interdiszciplináris gondozás megvalósulását igényli. Az egyes szövődmények speciális ellátása különböző szakmák feladata.

Nézzük sorban ezeket:

  • Szem: A szem károsodásának megítélése, helyi kezelés javalla­tának felállítása és annak elvégzése e téren jártassággal ren­delkező szemész szakorvos feladata. Gyógyszeres kezelés vé­dő/gyógyító hatása, bár hazánkban kiterjedten alkalmazzák, nem egyértelműen bizonyított. Igazolt viszont speciális esetek­ben a szemészeti lézerkezelés eredményessége.
Fontos hang­súlyozni, hogy a szem cukorbetegség okozta esetleges károso­dása, nem korlátozódik csak az ideg- vagy recehártyára, bár kétségtelen, hogy a látás szempontjából ennek a legnagyobb a jelentősége. Érintheti azonban a szem védőszerveit, a szemlencsét, a csarnokvízforgalmat, valamint ritkábban a szemidegek műkö­dését is.
Csak előrehaladottabb vesekárosodás esetén van szükség a szakorvos beavatására.
Csak előrehaladottabb vesekárosodás esetén van szükség a szakorvos beavatására.
  •  Vese: A veseműködés érintettsége esetén felmerülhet a szo­kásos étrendi megfontolásokon túl a napi só- és fehérjebevitel korlátozása. A vesebetegségek ellátására szakosodott szakor­vos, nefrológus bevonására rendszerint csak előrehaladottabb vesekárosodás esetén van szükség, de az ő feladata lehet a ká­rosodás pontos természetének tisztázása is kétely vagy nem egyértelmű vizsgálati eredmények esetén.
  • Idegek: Az idegműködés károsodását a gyakorlott diabetológus az esetek többségében időben felismeri, s kezelése és kö­vetése is biztosítható ideggyógyász bevonása nélkül. Néha szükséges lehet azonban az elkülönítő kórismézés pontosítása vagy a károsodás természetének részletesebb feltárása céljá­ból speciális vizsgálatok elvégzésére is, ami vagy erre is szako­sodott szakellátóhelyen, vagy ideggyógyászati szakrendelésen történhet.
  • Láb: A nagyérszövődmények kivizsgá­lásának kardiológiai szakellátóhely bevonásával kell történnie. Az akut keringési események kezelése és szükség szerinti kivizsgálása kórházi elhelye­zést igényel.

A szövődményekkel kapcsolatos teendők első helyén a meg­előzés áll. Kívánatos, hogy minden cukorbeteg esetében éven­te legalább egyszer kerüljön sor a szemfenék vizsgálatára, a vi­zelet, speciális fehérjefrakciója, az . mikroalbumin-tartalmának meghatározására, az idegműködés egyszerű eszközökkel végzett ellenőrzésére, EKG-vizsgálatra, valamint a láb áttekintésére.

Célszerű ezen túl a szív vegetatív beidegzésének felmérésére szolgáló keringési reflextesztek elvégzése is. Ha e vizsgála­tok gyanút keltenek vagy kóros eltérés(eke)t mutatnak, gyako­ribb ellenőrzésükre és a fentiek szerint szakorvosi ellátás igénybevételére kell sort keríteni.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.