Egészségmegőrzés

A fogszuvasodás és annak következményei

Fogszuvasodás (káriesz)

Fogszúnak (káriesz) a fognak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő, a felszínről a mélybe tovaterjedő idült folyamatot nevezzük, melynek lé­nyege a kemény fogszövetek roncsolódása. Ennek következtében – hacsak nem kezdik idejében kezelni a fogat – a szájüregből kiindulóan előbb-utóbb befertőződik a fogbél (pulpa), majd ennek eredményeként gyulla­dásos elváltozások indulnak a fogbélben is.

A zománcon támadó káriesz körülbelül 50-szer gyakoribb a zománcréteg alatti fogcement elsődleges szuvasodásánál. Ez utóbbit elsődlegesen csak idősebb személyeken lehet észlelni. A cementrétegben kezdődő káriesz ritka kivétel.

Mit kell tudni a fogszuvasodásról?

A fogszú általában az anatómiai korona körülírt helyén támad, mégpe­dig a fogfelszín gödröcskéiben és barázdáiban. A gödröcskék és barázdák jellegzetesen a többcsücskű, úgynevezett „rágófogak” (nagy- és kisőrlők) rágófelszínén fordulnak elő, s részben áthajlanak a nagyőrlők szájüreg fe­lőli felszínére.

Ezeket a gödröcskék és barázdák nem öntisztulók. A fogak öntisztulása rágás közben, a fogsorok zárásakor a szemcsés-rostos anya­gokat tartalmazó ételpép súroló effektusának a következménye. A káriesz a fogak lepedékkel fedett felszínén alakul ki.

Mi okozhatja a fogszuvasodást?

A lepedék (plakk) köztianyagba ágyazott mikroorganizmusok szövetszerű konglomerátuma. Vékony rétege szabad szemmel nem látható, a tömegesebb lepedék azonban jól észlelhető. Klinikai tapasztalatok szerint a kárieszes le­pedék többnyire színtelen, illetve szürkésfehér; az emberi szájban gyakorta látható barnás színű lepedék kárieszkeltő jelentősége csekélyebb.

A lepedék szerkezete, összetétele függ attól, hogy mióta tapad a fogon. A köztianyagban – vegyhatásától függően – mészsók csapódhatnak ki, fogkő képződik. A gödröcskékben, barázdákban, illetve a fog sima felszínén a káriesz különböző időben kezdődik. A maradófogak közül leghamarabb a gyermekkorba legkorábban áttörő, első nagyőrlőn támad; az alsón többnyire előbb, mint a felsőn.

A szuvasodás kialakulása

A káriesz első jelei a zománc felszínén észlelhe­tők: a zománcfelszín elveszíti gyöngyházszerű fényét, áttetszőségét, majd simaságát. Színe, külleme igen csekély kiterjedésű területen megváltozik, krétaszerűvé válik. A krétafolt a zománc káriesz első biztos klinikai jele.

A krétaszerű folt keletkezése után az, hogy milyen gyorsan terjed a kariesz, függ az egyén (és a fog) életkorától, a fog szerkezetétől; ezeken túlmenően pedig a szúkeltő faktorok jellegétől, mennyiségétől és behatási idejétől. Általában azt mondhatjuk, hogy idősebb fogon lassabban terjed. Minél jobban mineralizált a fog (minél nagyobb az ásványianyag-tartal­ma), minél tökéletesebb a szöveti struktúrája, annál lassúbb a kariesz terjedése. Ha gyorsan terjed a káriesz, a krétaszerű foltot hamar követi a zománc teljes szétesése, az üregképződés.

Mire figyeljünk oda fogmosáskor?

A szuvasodást a mikroorganizmusok nem közvetlenül kezdeményezik, hanem jelenlétükben a fogon megtapadt lepedékben bomlási (erjedési) folyamatok játszódnak le. Ezek során a lepedékben savak keletkeznek és ezek a savak bontják meg a fog állományát, elsődlegesen a zománc ásvá­nyianyag-szerkezetét. A szuvasodás kialakulásában döntő szerepe van annak a savas hatásnak, amely miatt előbb a zománcrétegben, majd a ce­mentrétegben is lyuk támad.

E folyamat során előbb az ásványi anyagok tűnnek el a majdani lyuk helyén, ezt követően pedig elpusztul a csontszö­vet szerves váza is. Térbeli kiterjedését illetően, attól függően, hogy mi­lyen mélyre terjed a szuvasodás, a következő megkülönböztetések hasz­nálatosak. Előbb csak a zománcon látható a szuvasodás, de üregképződés még nincs. A következő fázisban, a zománcrétegben már üreg található, amely éppen csak eléri a cementréteget (a dentint).

Ezt követően a szu­vasodás a cementben halad előre és előbb-utóbb ott is üreg képződik. Ha a folyamat betör a fogbélbe (a pulpába) és a pulpa a szuvas üregen, gócon át érintkezik a szájüreggel, akkor már caries penetransról beszélünk. Ez utóbbi a pulpa heveny klinikai tüneteket (főleg fájdalmat) okozó megbe­tegedésével társul. A tejfogak szuvasodása nem különbözik érdemben a maradókétól.

Honnan ismerhetjük fel a szuvasodást?

Kezdődő káriesz esetén fájdalmat vált ki a hideg- és meleginger is, de különösen a szájüreg 38°C körüli hőmérsékleténél hidegebb éte­lek és italok. Hasonló érzést kelt az erősen sózott étel is, a fájdalmat azonban a tömény formában fogyasztott édesség váltja ki leginkább (cukor, cukorka, lekvár, méz, aszalt gyümölcs stb.). A zománc szúja nem okoz fájdalmat, a megtámadott fog mégis érzékennyé válhat.

Az így keletkező fogfájás nem éles fájdalom formájá­ban jelentkezik, hanem sajgásként; soha nem támad magától, hanem mindig külső inger váltja ki. Hasonló szubjektív jelenségekkel jár a cementrétegbe terjedő káriesz; ez esetben azonban már csekélyebb inger is elegendő a fentebb leírt fájdalomre­akció kiváltására.

A káriesz felismerése

A beteg vizsgálatakor már a puszta megtekintés során észlelhető a fog felszínén látható elszíneződés, illetve ha már kialakult, akkor a lyuk, az üreg is. Fontos diagnosztikai eszköz a finomra hegyezett szonda is, amellyel a kialakult üreg jól kitapintható, körbejárható. A fog­felszíntől távolabbi, a gyökerekben kialakult szuvasodás kimutatására a röntgenvizsgálat szolgál.

Vizsgálatkor nagy gondot kell fordítanunk meg­levő tömés vagy korona szélén keletkező újabb szuvasodásra. Ha a tömés szélén megakad a vizsgáló szonda finom hegye, ha a koronaszél alá tudunk hatolni, a legtöbb esetben másodlagos kárieszt diagnosztizálhatunk, ame­lyet a pulpa életben tartásának érdekében mielőbb el kell látnunk.

A szuvasodás elterjedtsége, gyakorisága

A szuvasodás előfordulásának jellemzésére általában két adat használatos:

  • A kárieszben megbete­gedett személyek többnyire százalékban megadott arányszáma (tekin­tet nélkül egy-egy személy szuvassá lett fogainak számára); ezt káriesz-frekvenciának nevezzük.
  • A kárieszben megbetegedett fogak száma. Eb­ben a vonatkozásban kárieszben megbetegedettnek tekintjük nem csupán a lyukas fogat, hanem a tömöttet és a hiányzót is (amennyiben hiányának más okát nem tudjuk). Ezt a számot – azaz a lyukas, megvolt, de felte­hetően a káriesz, illetve a következményes megbetegedései folytán eltá­volított, tehát hiányzó, valamint a tömött fogak együttes számát – DMF számnak (decayed=romlott, missing=hiányzó, filled=tömött) nevezzük.

Különböző korokból származó exhumált tetemek fogászati vizsgála­tából kiderült, hogy a káriesz szinte az emberiséggel egyidős, de a tör­ténelem előtti korokban csak elvétve, a történelmi időkben is csak rit­kán fordult elő, viszont az utóbbi másfél évszázad alatt oly mértékben terjedt el a civilizált országok lakossága körében – így hazánkban is -, hogy ma népbetegségnek minősül.

A fokozódó elterjedés okait illetően e helyen csak röviden kívánjuk említeni a civilizációt s a társadalmi és életformáknak ezzel összefüggő változásait. A jelenkorban a káriesz-frekvencia a civilizált országokban közel 100%-os; a káriesz-intenzitást illetően azonban különbségek találhatók az életmódtól, a gazdasági jó­léttől függően.

A szuvasodás kialakulását befolyásoló tényezők

A táplálkozás. A káriesz körfolyamatában az első lépés a lepedékben lejátszódó szénhidrátbom­lásból keletkező savak korróziós hatása a zománcra. Ennek megfelelően szoros kapcsolatnak kell fennállni a táplálkozás és a káriesz elterjedtsége között. A primitív népek általában szuvasodástól mentesek maradnak tel­jesen vagy nagyobb részükben mindaddig, míg megszokott primitív élet­formájukat és primitív táplálkozási szokásaikat megtartják. Nagy jelentő­sége van a táplálék összetételének.

Jegyezzük meg! Minél rostdúsabb valamely étel, minél több szemcsés, durva, nem ragacsos, nem egykönnyen bomló rész marad a bolus lenyelése után a szájban, annál nagyobb mértékben tisztulnak és kopnak a fogak.

A cukornak és az édességeknek a legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy nemcsak a főétkezések keretében fogyasztja az ember, hanem étkezések között is. Ennek káros – szúkeltő – hatása a fogazatra egyértelműen bizonyított. Alig lehet kétes, hogy a cukor és édességek fo­kozott fogyasztásának lényeges szerepe van abban, hogy hazánkban az utóbbi 50 esztendő folyamán lényegesen nőtt a káriesz-intenzitás.

Hogyan táplálkozzunk helyesen?

A táplálék összetétele jelentős hatással van a kialakuló, a fejlődő fogszö­vetek szerkezetére és az ásványianyag-rétegek kialakulására is. Ezért – a jó, szúval szemben ellenálló fog képződése érdekében – optimális táplálko­zást kell nyújtani a fejlődő szervezetnek.

Ásványi sók és nyomelemek szerepe. Ami a Ca-, Mg- és P-ellátást illeti, a vegyes táplálék, amelyet a civilizált ember – így honunkban is – fogyaszt, biztosítja a megkívánt szintet. Több mint 60 éve ismert, hogy a fokozott fluorfelvétel védelmet nyújt a káriesszel szemben. Jobb a lakosság foga­zata olyan vidéken, ahol az ivóvíz literenként körülbelül 1 mg fluoriont tartalmaz, mint az egyébként azonos körülmények között élő, de 0,5 mg/ liter szintnél alacsonyabb fluortartalmú vizet fogyasztó lakosságon.

Ez a védő hatás azokon érvényesül teljes egészében, akik a fluorban dúsabb vizet születésük, illetve kora gyermekkoruk óta folyamatosan fogyaszt­ják. Kedvező fluorszint mellett a lerakódó apatitkristályok egy része nem hidroxil-, hanem fluorapatit, amely a zománcfelszínt ellenállóbbá teszi savi oldószerekkel szemben.

Mi a szerepe a nyálunknak?

Hígítja, mossa a fogra rakódó lepedéket és az abban keletkező savakat, amelyeket puffer-hatásánál fogva semlegesíteni is tud. Kalcium-és foszfortartalma lehetőséget nyújt, hogy a demineralizált zománcfelszín ott, ahol hozzáfér a nyál, remineralizálódjék. Ez védelmet jelent a szuvasodással szemben.

Civilizáció, urbanizáció. A civilizáció egyik kísérője a fokozódó urbanizá­ció, mely eddig mindenütt a káriesz-intenzitás fokozódásával járt.

A fogszuvasodás megelőzése

A káriesz-profílaxis elvi lehetőségei a követke­zők: 1. fokozható a fog ellenállása a kárieszt létrehozó ártalommal (ártal­makkal) szemben; – 2. csökkenthető a fogra ható kárieszt eredményező külső ártalom is.

A fogak szuvasodással szembeni ellenálló képességének növelése. Mint­hogy a fogfejlődés az intrauterin élet korai szakában kezdődik, már a terhes nőnek olyan táplálékot kell nyújtanunk,

amely a fogcsírák optimális kialakulásának, a fogcsírákból fejlődő egyes fogak op­timális differenciálódásának kedvez. Ennél sokkal fontosabb a már megszületett csecsemő és kisgyermek kielégítő táplálása. A fogak érése során a fogak kalcium-, foszfor- és fluoratomokat vesznek fel, amelyek az apatit-váz egyes csomópontjaiba épülnek be.

A mérsékelt égövben literenként mintegy 1,1-1,2 mg-ra kell emelni az ivóvízben a fluor töménységét; a célra akármilyen fluorid-só alkalmas. A leggyak­rabban a NaF használatos. A megkívánt fluorfelvételt elérhetjük tabletták rendsze­res adásával vagy a konyhasóhoz történő fluor adásával.

A fogakra ható, kárieszt okozó külső ártalmak csökkentése, elhárítása

A fogon megtapadt lepedékben élő mikroflóra megsemmisítése, csökkentése, illetve e mikroflóra összetételének oly megváltoztatása, mely megsemmisíti, illetve legalább lényegesen kedvezőtlenebbé teszi a kariogén csírok életfeltételeit (szelektív hatás a szúkeltő csírokra). A mikroflóra életterét alkotó lepedék keletkezésének megaka­dályozása, a már képződött lepedék mielőbbi maradéktalan vagy lagalábbis túl­nyomó részbeni eltávolítása.

A mikroflóra tevékenysége során keletkező, a fogat károsító közti- vagy végtermékek megsemmisítése, eltávolítása vagy semlegesítése; – a lepedékben végbemenő fermentativ folyamatok fajlagos gátlása; – a fog izolálá­sa környezetétől felszínéhez kötődő anyagokkal.

Fontos a helyes szájápolás

A mindennapos egyéni szájápolás alkalmas a mikroflóra lényeges csökkentésé­re (ha célszerűen végzik), mert csökkenti a fogakon megtapadó lepedék mennyi­ségét. Legismertebb módja az egyéni szájápolás; eszközei a fogkefe, a fogpor vagy a fogpaszta és a szájöblítésre használt folyadék.

Jegyezzük meg! A célszerű fogkefélésnek az a módja, hogy a kefét a fog hossztengelyével párhuzamosan forgatjuk az ínytől a rágófelszín irányába.

A célszerű fogápolás megköveteli a fogak gondos tisztítását kefével és alapos öblítését bőséges folyadékkal – minden étkezés után, azonnal az étkezés befejeztével. A fogkefélést meg kell tanulni, hogy célirányosan végezhesse az ember. Alig ér valamit, ha a kefét a fogak rágófelszínével párhuzamosan húzogatják a szájpitvarban előre-hátra.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.