Egészségmegőrzés

A prevenció fogalma az idős ellátásban

Az utóbbi időben a betegségek megelőzése, a prevenció az irányítóknak és az egészségügyben dolgozó vezetőknek egyaránt kedvelt gondolati színte­re lett. Sajnos ez azt jelenti, hogy a gondolkodási és gondoskodási színte­rek határai elmosódtak. Az elvek megvalósítását a makro adatok fetisizá­lása, a döntéshozók és érintettek távolsága, az eltérő gondolat-utak, és egy csokor zavaros fogalom alapvetően nehezíti.

Káros szokásainkról való lemondás

A nemzeti adatok alapján a lakosságban kialakult/kialakított egészség­viselkedés megítélésében jelentős eltérések észlelhetők, és az értelmezés sem egyértelmű. A rendszer valamennyi eleme Janus-arcú és összetett. Az elmúlt években például a dohányzás mértéke csökkent, de a túlsúly, az elhízás, valamint ennek következményei gyakoribbá váltak.

Elgondol­kodtató, hogy a rendelkezésre álló (nagyon hiányos és egyenetlen) adatok alapján Közép-Európában, de az egész közösségben egyaránt alig lehet találni olyan közlést, amely a prevenció zászlója alatt lefolytatott beavat­kozásokhoz egyértelműen köthetné a morbiditási adatok kedvező válto­zásait.

Ez alól kivételnek számíthat a gyomorrák-prevalencia szignifikáns csökkenése, melyet viszont nem előztek meg tervezett beavatkozások és a vastagbél daganatok gyakoriságváltozása pedig messzemenően kompen­zál. Az idült betegségek kialakulásának megelőzésében jelenleg az ideoló­gia erőteljesebb, mint a gyakorlati tapasztalat.

Sokkal tovább élhetünk, ha egészségesen élünk!

Viszont ma már állítható, hogy a várható életkor kitolódása mellett az aktív megélt életévek száma is fokozatosan nő, tehát csökken azoknak az éveknek a száma, amelyekben a mindennapi életet az elesettség és ki­szolgáltatottság jellemzi. Ez az észlelés azt jelenti, hogy az elmúlás előtti, senyvesztő betegségben eltöltött idő zsugorodik. Az egyre nagyobb fel­adatot jelentő geriátriai betegellátás megközelítésében ennek a folyamat­nak a felerősítése célként és eszközként egyaránt javasolható.

Meddig élhetünk?

Az időskort élő lakossági rétegekben a várható további életévek statisz­tikai felbecsülése nehéz. Ennek a megközelítésére az öregek esendősége miatt a rendelkezésre álló statisztikai eljárások nem tűnnek alkalmasnak. A morbiditás-változások egyszerűbben vizsgálhatók.

Egyes, meghatároz­ható és körülírható csoportokban a várható morbiditási adatok és az elég­telen működéshez vezető tényezők gyakorisága jelentősen kisebb, mint más csoportokban. Valószínű, hogy ezeknek a csoportoknak a vizsgálata az egész populáción is alkalmazható ismérvek feltárásához vezethet.

Mennyire befogadóak az emberek?

Az elmúlt 20 év során több olyan közlemény jelent meg, amelyek szerint az állapotrosszabbodás később jelenik meg, hogyha néhány egészségvi­selkedési javaslatot befogadnak. Az egészségesebb életmód az életkorhoz kapcsolható rokkantságot egyértelműen csökkentheti.

Ezt bizonyítja pél­dául a Pennsylvania-tanulmány (1939-1962 között 1700 vizsgált és ellen­őrzött résztvevő) és a Stanford Egyetem felmérése, melyek az élettartam­ra kivetített kumulatív rokkantsági indexet elemezték. Retrospektív át­gondolások alapján a legfontosabb egészséget károsító veszélyforrásként (rizikófaktor) a dohányzást, a testtömeg-indexet és a fizikai igénybevétel hiányát tekintették.

Ezek alapján a vizsgáltakat kifejezetten, mérsékelten veszélyeztetett és alacsony rizikójú csoportokra osztották. Az egészségi állapotromlást kérdőívekkel (Health Assessment Questionnaire = HAQ) ellenőrizték. A nagyobb és alacsony rizikó és az időskori „állagromlás” megjelenése között egyértelmű összefüggést észleltek. A felmérésben és értékelésben a korábban kialakult egészségszint-csökkentő idült betegsé­gek értelemszerűen nem szerepeltek.

Milyen előnyökkel jár, ha egészségesek vagyunk?

A meghatározható veszélyforrások csökkentése jelentős közgazdasági és más, esetenként könnyen érthető előnyökkel is jár, mivel az alacsony rizikójú csoportokban 6-10 évvel később jelentkezhetnek a teljesítmény­csökkenés fizikai és pszichológiai következményei Ennek ellenére az élet­mód-tanácsok (pl. rendszeres fizikai aktivitás: aerobic, futás, kerékpáro­zás stb.) az utóbbi időben bizonyos mértékig „negatív evolúción” mennek át.

Ennek alapvető oka feltehetően a kérdéskör globális megközelítése. Az alkalmazott felmérések, az adatok minőségi változatai, a vizsgáló/értelmező csoportok tarkasága és az ellentétes hangvételű értékelések számos, jelenleg még további átgondolást igénylő feladatot sugallnak.

Kik indulnak nagyobb eséllyel a hosszú élet elérésének versenyében?

A kedvezőbb kilátásokkal rendelkezők meghatározhatók. Az elmúlt 15-20 év során reprodukálható adatok bizonyítják, hogy az egészséges test és lélek megtartásában kedvezőbb esélyeket jelent a szocioökonómiai biztonság, az iskolázottság, a testsúlykontroll, a dohányzás és abúzus at­titűd kerülése, valamint a rendszeres fizikális aktivitás.

A jobb esélyekkel rendelkezőkön az elmúlás előtti időszakban a morbiditási adatok zsugo­rodnak és az idült egészség károsodás veszélyei csökkennek. Az ilyen ese­tekben az egész életre vonatkoztatott egészségügyi költségek is jelentősen alacsonyabbak voltak. A rendelkezésre álló költség-haszon kedvezően be­folyásolhatja a döntéshozatal tényleges szereplőit.

Milyen viselkedéssel érhetünk el hosszabb életet?

Úgy tűnik, hogy az életstílus, és az önmenedzselés módszereinek al­kalmazása szintén használható eszköze lehet a morbiditási adatok és az életviselés terheinek csökkentésében. Megállapították, hogy a viselkedés/ magatartástudomány ismert módszereivel az idősek morbiditási adatai javíthatók és az egészségügyi költségek csökkenthetők.

Ezért válogatott csoportokban az oktatási módszerek alkalmazása felértékelődik. A króni­kus ízületi bántalmakban szenvedőknél vagy a Parkinson-kóros betegek­nél ezek a módszerek különösen kecsegtetők, hiszen ezek életkilátásait betegségük alapvetőn nem befolyásolja, de a megélt minőségét alapvetően rontja.

Mit kell tudni a rokkantságról?

Az irodalomban relatíve új fogalom, a kumulatív élettartam morbiditás (rokkantság), terjedt el, ami az egész élet során jelentkező összes betegség terhét jelenti. A feladat összetett, és a megoldást kereső intézményeknek számolniuk kell azzal, hogy a munkaképesség-csökkenés vagy a megbe­tegedések arányszámai nem vezethetők vissza egyetlen okra, hanem szá­mos egymás mellett-felett-alatt működő faktor együtthatásának az ered­ményei.

Ezért a rendszer befolyásolása hasonlóan bonyolult egységesített multidiszciplináris együttműködésen alapulhat. Teoretikusan a jelenlegi megaminiszteri struktúrában meg lehet találni azt a területet, amely al­kalmas ennek a bonyolult feladatrendszernek koordinálására. Jelenleg a krónikus egészségkárosodások megelőzése jelentheti az egyetlen hosszú távon is járható kecsegtető utat.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.