Rákmegelőző életmód

Új utak a rák gyógyításában

Jegyezzük meg! Mivel a hagyományos terápiák és gyógyszerek egyre sűrűbben csődöt mondanak a betegség elleni küzdelemben, a tudósok fokozott erőkkel kutatnak természetes rákellenes hatóanyagok után.

Az orvostudomány számos területén történt hatalmas előrelépés az elmúlt száz év­ben. Az antibiotikumok felfedezése, a védő­oltások, valamint a sebészeti újítások számos beteg közérzetét javították igen jelentősen. Ellentétben az ilyen jellegű orvostudományi mérföldkövekkel, a rák elleni küzdelemben inkább mérsékeltek a sikerek. Ezen az sem változtatott sokat, amikor 1971-ben az akkori amerikai elnök, Richárd Nixon (1913-1994) hivatalosan is hadat üzent a ráknak („war on cancer”), és reménnyel telve hirdette: ha sike­rült tíz éven belül a Holdra jutni, ahogy John F. Kennedy tíz évvel azelőtt megígérte, akkor egy nemzedéken belül a rákon is győzelmet kell aratni.

Ez az elképzelés azonban nem vált valóra, annak ellenére, hogy a sajtó rendszeresen beszámol arról, hogy sikerült az áttörés a rák elleni harcban. A jelenlegi helyzet kijózanító, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint még mindig évente több mint hétmillió ember hal meg rákban. Jóllehet az onkológusok legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint mindent megtesznek, ami hatalmukban áll, öt év elteltével pácienseiknek átlagosan a felét elveszítik. Ha már áttétek is képződtek, az ötéves túlélés mutatója csupán tíz százalék körüli.

Ideje másként gondolkodni!

Mi lehet az oka annak, hogy több mint száz év rákkutatása és -terápiája nem hozott számot­tevő előrelépést? Az egyik ok talán az, hogy a rákos sejteket mind ez idáig „rosszindulatú” sejteknek tekintették, amelyek ellen radikálisan fel kell lépni. Épp ezért a rák kezelésének célja az volt, hogy a sejtosztódás gátlása és a sejtek agresszív vegyszerekkel történő elpusztítása révén megállítsák a növekedést.

Jegyezzük meg! Időközben azonban világossá vált, hogy éppen a legag­resszívabb rákos sejtek (a rákos őssejtek) érzéketlenek a radikális és nem célzott terápia ilyen formái iránt, sőt ezek a kezelések arra sem alkalmasak, hogy meghosszabbítsák a pá­ciens életét.

A rákos őssejtek ugyanis a maguk hasznára fordítják a TKTL1-erjedéses anyag­cserét, és így védekeznek a szabad gyökök és a programozott sejthalál ellen. Tehát az, ami évmilliókkal ezelőtt az egészséges őssejtek számára ravasz védőmecha­nizmusnak bizonyult, és ami nagymértékben befolyásolta az ember fejlődését, visszájára fordul: pontosan az teszi halálosan beteggé az embert, aminek az volna a funkciója, hogy lehetővé tegye a megújulást, kiküszöbölje az ivarsejtek mutációit, és az ezzel összefüggő örökletes betegségek számát alacsony szinten tartsa.

A sikeres rákterápia kulcsa

A rákkutatás kezdeti éveiben az orvosok min­den lehetséges eszközzel megkísérelték meg­hosszabbítani a páciens életét. Később mind­inkább felváltotta ezt a törekvést az újrafogal­mazott cél, a „betegségmentes túlélés”, ami lényegében a tünetmentes időszakokat takarja mindaddig, amíg a betegség tünetei újból jelentkeznek. A rákterápia legfőbb céljának azonban továbbra is a páciens életének meg­hosszabbítását kell tekinteni, de úgy, hogy az a lehető legkevesebb mellékhatást okozza.

Ezért a radikális és általános terápiák szószólói mellett az onkológusok és rákkutatók egyre nagyobb csoportja viszonyul józanul és prag­matikusan a rákterápia kérdéséhez, amennyi­ben új terápiás kiindulópontokat keresnek. Egyelőre messzemenően világosak a rákterá­piában kialakult frontvonalak. Egyik oldalon a hagyományos orvoslás, amely a rák elleni harcban különféle fizikális eljárásokat (például nagy energiájú röntgen- vagy protonsugárzást) és különféle növényi, valamint szintetikus hatóanyagokat vet be.

A másik oldalon a komplementer, azaz alter­natív medicina képviselői állnak

Az alternatív gyógyászat megkíséreli kiegészítő, azaz komp­lementer terápiákkal, például hipertermiás kezeléssel (hőterápiával) vagy növényi ható­anyagokkal növelni a hagyományos orvoslás terápiáinak hatékonyságát. Az utóbbi évek tu­dományos eredményei világosan jelzik, hogy paradigmaváltás előtt állunk: mivel ma már tudjuk, hogyan működik az energiatermelés a rákos sejtben, és hogy éppen ennek az energiatermelésnek a zavarai játszanak döntő szerepet a civilizációs beteg­ségek kialakulásában, a jövőben nem csak sokkal hatékonyabban lehet majd kezelni a rákot, hanem számos esetben a kialakulása is megelőzhetővé válik.

A táplálkozás beteggé tehet

Úgy tűnik, nincs olyan ország, amelyben egyidejűleg növekedne a diabétesz és a szív- és érrendszeri betegségek aránya, mi­közben a rákos megbetegedések aránya ál­landó marad vagy csökken, illetve fordítva. Vagyis úgy látszik, a különböző civilizációs betegségek valamilyen módon kapcsolód­nak egymáshoz. Ebből adódik a következte­tés, hogy egy vagy több közös ok állhat a háttérben, mégpedig a táplálkozási szoká­sok.

Míg például a kínaiak és az indiaiak év­tizedekkel ezelőtt még sokkal tradicionálisabban táplálkoztak, manapság túlságosan megnőtt étrendjükben a cukor aránya, jellemzővé vált az előnytelen zsírsavösszeté­tel, valamint a fehérje, a rost és a másodla­gos növényi anyagok túlságosan alacsony bevitele.

Az egészségügyi következmények sem várattak magukra: míg nemrégiben még ritkábban vagy idősebb életkorban jelent­keztek a civilizációs betegségek, időközben már több a cukorbeteg, mint a nyugati országokban, mert a táplálkozási szokások alkal­mazkodtak a nyugati gyakorlathoz. Ezzel egyidejűleg a rákos betegségek gyakorisága és halálozása is nőtt.

Védőanyagok az egészségért

Ma már egy vérvizsgálat (EDIM-teszt) segít­ségével megállapítható a rákterápia megkezdé­se előtt, hogy a daganat tartalmaz-e rezisztens rákos sejteket. Ehhez már arra sincs szükség, hogy az orvos szövetmintát vegyen. Ez fontos előrelépés a diagnosztikában, hiszen biopszia esetén előfordulhat, hogy daganatos sejteket szabadítunk ki a tumorból.

Ha már ott vannak az agresszív rákos sejtek, egy ilyen beavatkozás elősegítheti az áttétek képződését. Mindenesetre jogos a kérdés ez után a fejlemény után, hogy mi a teendő akkor, ha az erjesztő, rezisztens rákos sejtek kimu­tatására szolgáló teszt pozitív lesz. Mit tehet a beteg és az orvos, ha a jelenleg hozzáférhető rákgyógyszerek, sugárkezelés és kemoterápia nem képesek a rezisztens rákos sejtek elpusz­títására?

Jó hír, hogy léteznek olyan hatékony, természetes anyagok, amelyek képesek a veszé­lyes rákos sejtek sikeres leküzdésére. Az orvos­tudomány új és korszakalkotó felismerései közé tartozik, hogy ön egészséges táplálkozás­sal nemcsak megelőzheti a rákos betegségeket, hanem növelheti a kemoterápia és a sugárkeze­lés hatékonyságát és védelmet nyújthat egész­séges sejtjeinek is. Még az eddig minden terá­piás próbálkozásnak ellenálló rákos őssejteket is egészen jól sakkban lehet tartani megfelelő táplálkozással.

Létezik rákellenes étel

A természetes rákellenes anyagok új osztályát mindenekelőtt bizonyos másodlagos növényi anyagok (SPS) és vitaminok alkotják. Az egyik leghatékonyabb közülük a gamma-tokotrienol, az E-vitamin speciális formája.

Kutatási eredmények! A német rákkutató központ 2009 és 2010 közötti kutatásai bizonyítják, hogy más természetes anyagok is hatékonyak a rákos őssejtek ellen. Ilyen például két másodlagos növényi anyag: a polifenolok csoportjába tar­tozó kvercetin, illetve az izotiocianátok közé tartozó szulforafan. Azt azonban nem tudjuk még, hogyan hatnak ezek az anyagok.

És pontosan ez akadályozta meg alkalmazá­sukat a hagyományos orvoslásban, amely min­dig a világosan követhető hatásmechanizmus után kutat. Egyvalami azonban vitathatatlan: ezek az anyagok képesek arra, hogy elpusztít­sák az agresszív sejteket, illetve képesek meg­akadályozni tovaterjedésüket a szervezetben. Egyfelől befolyásolják az energiafelszabadulást a mitokondriumokban, és elnyomják a nem kívánatos erjedést.

Másfelől számos SPS gátolja az érképződést. Ez megnehezíti a daganat szá­mára, hogy az érpályához kapcsolódhasson. A szénhidrátbevitel erőteljes csökkentésével kombinálva mindez a daganat sikeres gátlásá­hoz, sőt akár elpusztításához vezethet. Ennek ellenére sok onkológus számára sem nyilván­való, hogy a helytelen táplálkozás bizonyíthatóan még a dohányzást is megelőzve a rák legfontosabb, elkerülhető kockázati tényezői közé tartozik.

Jegyezzük meg! Sőt ennél is tovább mehetünk, ugyanis a daganatos sejtek rezisztenciajelen­ségét vizsgáló kutatások és a rákos őssejtek szerepe azt mutatja, hogy a táplálkozás, külö­nösen a rákot gátló vagy legyőző természetes anyagok fogyasztása jelenti pillanatnyilag az egyetlen lehetőséget ezeknek a veszélyes rákos sejteknek a legyőzésére.

Új kezelési eljárások - javuló esélyek

Az utóbbi évtizedekben az orvostudomány a rákos betegek kezelésekor elsősorban a su­gárkezelésre és a kemoterápiára hagyatko­zott. Mindkettő általános terápia, amely nem tesz különbséget egészséges és rákos sejt között. Mivel ez súlyos mellékhatásokkal jár, a kutatók új, kimondottan a rákos sejtekre összpontosító kezelési eljárások fejlesztésén is dolgoztak, amelyek az egészséges sejteket megkímélik. Az újfajta, célzott terápiákhoz tartozik az anti-angiogenezis, melynek célja, hogy akadályozza, illetve megszakítsa az új erek képződését a daganatban, így „kiéhezteve” azt, hiszen ezáltal elvágjuk az oxigen­es tápanyag-utánpótlástól.

Az anti-angiogenetikus kezelésbe vetett remények azonban nem váltak valóra. Igaz ugyan, hogy eleinte valóban gátolja a daganat növekedését, sőt akár csökkenhet is a mérete. A következmény azonban az áttétet képző, invazív tumor megjelenése. Egyes kutatók ezért odáig men­tek, hogy ezt a kezelési módszert egyenesen az áttétképződés üzemanyagának nevezték.

Mert igaz ugyan, hogy a kezelés eredménye­képp a tumor egyes részei akár el is pusztul­hatnak a tápanyag-utánpótlás hiánya miatt, más részek pedig oxigénhiányban szenvedhetnek, de a glükózellátás továbbra is zavarta­lan. Az oxigén ugyanis, ellentétben a glükózzal, csak nehezen tud áthatolni a szöveteken. És mi történik az addig égéssel energiát termelő daganattal, ha oxigénhez nem jut többé, de glükózhoz igen? Átkapcsol az erjesztésre, attól kezdve invazívvá válik a növekedése és elkezd szóródni.

Ha az anti-angiogenetikus terápiát egyedüli gyógymódként (monoterápiaként) alkalmazzák, szó szerint kényszerítik a daganatot a rosszin­dulatúvá válásra. Mindez azonban távolról sem jelenti az anti-angiogenetikus terápiák alkonyát. Sikerességük szempontjából ugyanis döntő, hogy vele egyidejűleg szénhidrátszegény étke­zéssel gátoljuk az erjedést. Ha ez sikerül, a már rezisztenssé vált daganatok ismét fogékonnyá válnak a kezelési módszerek iránt. Az anti-an­giogenetikus hatású másodlagos növényi anya­gok is csak abban az esetben tudják hatásukat érvényre juttatni, ha a táplálkozás ezzel egyide­jűleg nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz. Míg a vadászó-gyűjtögető népesség szinte automa­tikusan megfelelt ezeknek a feltételeknek, manapság nagyon is tudatosan kell ügyelnünk ar­ra, hogy mennyi szénhidrátot és milyen táp­anyagokat fogyasztunk.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.