Betegségek és megelőzésük

Hogyan változhat a munka Parkinsonos betegeknél?

Azoknak az embereknek, akik teljes állásban dolgoznak, egy állandó betegség, mint a Parkinson-kór is számottevő izgalmat és bizonytalanságot okoz. A gazdasági recesszió körülményei között ezek az aggodalmak valószínűleg inten­zívebbek. Azokat az embereket, akik úgy döntöttek, hogy feladják az állásukat, vagy akik már visszavonultak, hason­ló dolgok foglalkoztatják azzal kapcsolatosan, hogy van-e kapacitásuk arra, hogy folytassák azokat a dolgokat, amiket szeretnek csinálni – azokat a tevékenységeket, amelyek tük­rözik a személyiségüket és segít az életet értelmessé tenni.

44 éves vagyok, és 18 hónappal ezelőtt diag­nosztizálták a betegségemet.

Ingatlanügynök va­gyok. Várhatóan meddig fogok tudni dolgozni?

Ezt a kérdést mindig nehéz megválaszolni, mert a Parkinson-kór személyenként eltérő. Nem mondja, hogy pillanatnyilag mennyire van jól, így nehéz Önnek világos választ adni. Hatékony gyógyszereléssel a Parkinsonos emberek gyakran sok éven át folytathatják a munkáju­kat. Az apomorfin (ami nagyon hamar hat) bevezetése azt jelenti, hogy azoknál az embereknél, akiknek ez meg­felel, most még több lehetőség van arra, hogy folytathas­sák a munkájukat.

Néhány állásban könnyebb folytatni a munkát, mint másokban, különösen azokban, amelyek nem igényelnek nagy fizikai kitartást vagy gyors reakcióidőt. Néha a Parkinsonos emberek korán mennek nyugdíjba, nem azért, mert nem tudják ellátni a feladataikat, hanem végső fokon úgy találják, hogy a munka okozta stressz befolyásolja az általános életminőségüket. Az a pont, amelyen a stressz csökkenése és más tevékenységekre fordítható több idő felülmúlja a munkában maradás előnyeit, személyenként eltérő.

Tanárként dolgozom egy nagy belvárosi Iskolá­ban.

Érdekes és kihívást jelentő munka, de stresszes is. Gondolnom kellene arra, hogy ko­rán visszavonuljak?

A „kellene” szó itt kizárt. Minden azon múlik, hogyan ér­zi magát, milyen az életminősége a munkában, és vajon azért, hogy tovább dolgozhasson, sok más tevékenységet kell-e feladnia, amelyek értelmet adnak az életének.

A nyugdíjba vonulás az élet egyik legfontosabb fordu­lópontja, és nem kellene elsietnie anélkül, hogy végig­gondolna minden mellette és ellene szóló érvet. Ebben az értelemben természetesen alaposan át kell gondolnia, mielőtt ilyen fontos döntést hoz.

Jegyezzük meg! Ne hozzon meg ilyen fontos döntést, ha mostanában depressziós vagy meg­döbbent, például mert épp most mondták meg a diagnó­zist. Biztosnak kell abban is lennie, hogy elég időt bizto­sított bármilyen új Parkinson-kezelésnek, hogy elérje a hatását, mielőtt ilyen döntéseket hoz.

Egy korai nyugdíjaztatás anyagi vonzatai gyakran fon­tos részét képezik az egyenletnek.

El kell mondanom a munkatársaimnak, hogy Parkinson-kóros vagyok?

A kezelés jól hat, de tudom, hogy vannak árulkodó jelek, és hogy las­súbb vagyok, mint régebben.

Nincs olyan válasz erre a kérdésre, ami mindenkinek megfelelne, bár úgy véljük, hogy általában hasznos, ha megmondjuk a legfontosabb embereknek, mint például a legközvetlenebb munkatársaknak és közvetlen főnökünknek. Amennyiben tisztában van az „árulkodó” jelekkel, megvan az esélye annak, hogy a kollégái is ész­revették azokat, és levonták a saját következtetéseiket. Lehet, hogy a magyarázatuk teljesen helytelen és kevés­bé hízelgő, mint az igazság.

Lesznek azonban olyan körülmények, amikor – külö­nösen gazdasági válság idején – minden állás kockázatos. Csak Ön tudhatja, hogy ez a kockázat elegendően ko­moly-e a saját munkájában ahhoz, hogy fontosabb le­gyen ezeknél az érveknél.

Milyen hatásokkal lehet a diagnózisom a munkám biztonságára?

Amint az előző válaszunk végén felvetettük, sok múlik azon, hogy milyen munkát végez, valamint azon, hogy milyen a cégénél vagy a foglalkoztatási szektoránál a munkavégzés általános biztonsági szintje. Nyilvánvalóan bármilyen hosszan tartó betegség hatással van az állás biztonságára.

Amennyiben úgy tűnik, hogy a Parkinson-kórja korán hat arra a képességére, hogy ezt az állást el­lássa, ezt meg kell vitatnia az orvosával, hogy lássa, a ke­zelés javítható-e valamiképpen. Amikor teljesen megér­ti az egészségügyi helyzetét, le kell ülnie és át kell gon­dolnia valakivel a lehetőségeket. Arról, hogy ki lehet az a „valaki”, a következő kérdésre adott válaszban találja meg a feleletet.

Mit tehetek, ha gondjaim vannak a munkavég­zésben és a munkáltatóm nem valami megértő?

Valójában két kérdést vetett itt fel. Az első az, hogy meg tudja-e állni a helyét a munkában. Hasznos lehet, ha tisz­tázza magában, mik a bajok. Aztán át kell beszélnie a dolgokat egy jó hallgatóval, esetleg olyannal, aki tud az Ön Parkinson-kórjáról. A második kérdés arra vonatko­zik, hogy mit kellene tennie, ha a munkáltatója nem na­gyon megértő.

Először is azt kellene tennie, amiről eddig írtunk, de meg kellene adnia néhány tényt azzal kapcso­latosan, hogy a munkáltatója miben nem segít, és meg­adni a változtatás esélyét, ha a helyzetet pontosan feltár­ja. Próbáljon meg beszélni a főnökével, és meglátja, a munkaterheit lehet-e szabályozni, vagy fogadjon egy ügyvédet, aki beszél a munkáltatójával Ön helyett.

A Parkinson-kór változó tünetei félreértésekre adhatnak okot, ha ezzel korábban nem találkozott még az illető. Amennyiben arra a következtetésre jut, hogy a munkál­tatója hozzáállását nem lehet megváltoztatni, akkor le­het, hogy a mérleg serpenyője afelé hajlik, hogy megpró­báljon egy másik munkát keresni, vagy, hogy megfontolja korai nyugdíjba vonulását.

A férjem okleveles könyvelő, de képtelen vezet­ni, így munkanélküli.

Van valami mód arra, hogy itthonról dolgozzon?

Az otthon végzett munka ma már nem ritka – valójában néhányan úgy gondolják, a közeljövőben mindenki ott­hon fog dolgozni. Ez különösen megvalósítható szellemi pályán dolgozó emberekkel, akik nem igényelnek sok drága felszerelést. Az otthoni számítógépek, amelyek rá­kapcsolhatok az irodában lévőkre, sok új lehetőséget biztosítanak az otthon végzett munkához. A férjének először beszélnie kellene a jelenlegi munkáltatójával, hogy kiderítse az általa felajánlott lehetőségeket.

Amennyiben a munkáltató nem tud munkát felajánla­ni otthonra, felvehetne a kapcsolatot a helyi munkaügyi központtal, és kérhetne időpontot a rokkantsági tanács­adótól, aki számos szolgáltatást tud felajánlani fogyaté­kos emberek számára.

Mit lehet tenni munkavállalóként és Parkinsonosként egyszerre?

Segíthet az is, ha rokkantként re­gisztráltatja magát az állásközvetítőnél, és az ottani a ta­nácsadókon keresztül találhat megoldást. Megértjük, hogy a „rokkant” címke elfogadása nehéz lehet, de ha a férje túljut ezen az akadályon, sok segítséghez juthat.

Ahhoz, hogy jogában álljon regisztrálni, „olyan személy­nek kell lennie, aki sérülés, betegség vagy vele született rendellenesség következtében lényegesen fogyatékos a munkavállalás, illetve munkája megtartása terén, vagy, hogy saját felelősségére olyan munkát vállaljon, ami megfelel a korának, tapasztalatának és végzettségének”. A rokkantságnak legalább 12 hónapig fenn kell állnia, és az érintett személynek munkában kell állnia, vagy aktí­van kell keresnie munkát és némi reménynek kell lennie arra, hogy majd kap állást.

Ha a férje azon gondolkodik, hogy önállóan dolgoz­zon otthonról, megérné, hogy tüzetesen megvizsgálja a lehetőségeket és kelepcéket. A kérdésével felvetett egy másik helyzetet is, hogy vajon a férje feltárt-e minden lehetőséget, ami segítheti őt abban, hogy eljusson a munkába?

Kapható-e szakszerű tanács a lehetséges alter­natív munkákkal és átképzéssel kapcsolatosan?

Igen. Ahogy az előző kérdéssel kapcsolatosan is említet­tük, az Ön helyi munkaügyi központjának van egy fogya­tékosok foglalkoztatására specializálódott tanácsadója, akinek külön felelőssége, hogy segítsen a fogyatékos em­bereknek megfelelő munkát találni. Ehhez tartozik az át­képzés is, ha szükséges, és bármely kormányrendelet, ami megfelelő lehet egy Parkinsonos számára.

A foglalkozta­tási politika állandóan változik, és azokat a kritériumo­kat, melyek alapján felveszik különféle képzési rendszer­be, részletesen felsorolják, és összetett is, így a legjobb az, ha megbeszéli személyes igényeit a tanácsadóval.

Vannak magán pályaválasztási tanácsadók is, akik személyre szóló tanácsokkal szolgálnak, bár természete­sen díjat számítanak fel a szolgáltatásaikért. Felkutatá­sukhoz nézze meg a helyi Arany Oldalakat a karrierrel összefüggő tanácsok, vagy a személyzeti tanácsadók cím­szó alatt.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.