Hátfájás

Legyünk optimisták! Az optimisták kevésbé hátfájósak?

Csak pozitívan!

A pozitív lelkiállapot és hoz­záállás a létező legjobb dolgok egyike. Ez min­den betegségről elmondható, de különösen a krónikus betegségekre érvényes ez az igazság. Nagyon könnyű elkedvetlenedni, és olyanokat gondolni, hogy most már sosem fog javulni a hátunk. Még elkeserítőbb, ha olyan állapotba ke­rülünk, amikor szinte számítunk is a rosszabbo­dásra. Higgyék el, ez nem segít, viszont önbetel­jesítő jóslatként működhetne.

Ha ön pesszimista természetű, nagyobb a való­színűsége, hogy szorongani fog, depressziós lesz, többet szenved, sőt fokozottabban kockáztatja a szívbetegségek kialakulását. Ugyancsak nagyobb valószínűséggel kap náthát, és más légzőszervi betegségeket. Ezt minden bizonnyal egy pszichoneuro-immunológiai (PNI) mechanizmus okozza.

Pszichoneuro-immunológia fogalma

A pszichoneuro-immunológia kifejezést Ró­bert Ader és Nicholas Cohen találták ki 1975-ben a rochesteri egyetemen – azóta számtalan kutatás született a témában. A pszichoneuro-im­munológia azon a felismerésen alapul, hogy az elme (psziché), az idegrendszer (neuro) és az immunrendszer szoros kapcsolatban állnak egymással. Vagyis a stressz befolyásolja az ideg­rendszert és azon át az immunrendszer működé­sét. A túlzott stressz megviseli az egész szerveze­tet, az immunrendszer ezért alacsonyan teljesít, és a szervezet megkapja a fertőzést.

Az immunrendszer hatásossága személyen­ként más és más. Van pozitív PNI mechanizmus, és van negatív. Pozitív mechanizmus figyelhető meg azoknál az embereknél, akik képesek távol tartani maguktól egy betegséget, de a szabadsá­guk első napján ágynak esnek.

Negatív mechanizmus figyelhető meg abban az esetben, amikor a stresszt azonnal nyomon követi a betegség, és többnapos kiesést okoz a munkából. A pesszimisták hajlamosabbak a negatív PNI-re, az optimisták a pozitívra.

Ismerjük meg a logoterápiát!

A logopédia, amelyet „harmadik bécsi pszichiát­riai iskola” néven is ismerünk, Viktor Franki ne­véhez fűződik. (Az elsőnek Sigmund Freud pszi­choanalízisét, a másodiknak Alfred Adler individuálpszichológiáját tekintik.) A második vi­lágháború alatt Franki megjárt három koncent­rációs tábort – köztük Auschwitzot -, és ez idő alatt alakította ki az elméletét.

A logoterapia filozófiája három alaptételre épül. Először is, az életnek minden körülmények között, még a legnagyobb nyomorúságban is van értelme; másodszor, hogy az ember legfőbb mo­tivációja az akarat és az elszántság, amellyel ér­telmet találhat az életben; harmadszor, hogy sza­badságunkban áll megtalálni az életértelmet a tevékenységeinkben és a tapasztalatainkban.

Röviden, mi dönthetjük el, hogyan látjuk a dolgokat. Harcolnunk kell a pesszimizmus ellen, meg kell próbálnunk optimistává lennünk. Kezd­jük azzal, hogy figyelünk az „önbeszédre”, vagy belső monológra. Ez a neve a gondolatok végte­len folyamának, amely naponta átfut az ember fején. A pesszimistáknak, akik még inkább haj­lamosak lehetnek a depresszióra, sok negatív gondolatuk van.

Felsorolok négy példát ezekre a negatív gondolatokra:

  • Szűrés. Az egyén kiszűr minden pozitív dolgot, és csak a negatívumokat látja. Pél­dául, noha egész jó napja volt a munkában, azzal az egyetlen hibával foglalkozik, ame­lyet elkövetett.
  • Perszonalizáció. Ha valami elromlik, az egyén automatikusan azt feltételezi, hogy ő a hibás.
  • Katasztrofizálás. Az egyén minden hely­zetben a legrosszabbra számít, és általában okot talál rá, hogy ne csináljon meg valamit, mert fél a feltételezett megaláztatástól.
  • Polarizálás. Az egyén számára kétpólusú a világ. Csak jó vagy rossz, illetve fehér és fekete létezik, átmenet nélkül.

A pozitív gondolkodás érdekében figyelnünk kell a belső monológunkra, és igyekeznünk kell változtatni a negativizmuson. Például ne azt gon­doljuk: „nem tudom megcsinálni, mert még sose csináltam ilyet”, hanem ezt: „itt egy alkalom a tanulásra”. Vagy ne azt: „olyan nincs, hogy ne­kem ez bejöjjön”, hanem ezt: „próbáljuk meg, hátha bejön”.

A hátfájásnál nagyon fontos a pozitív, az opti­mista hozzáállás!

Ha meg­engedjük magunknak a pesszimizmust, olyan lel­kiállapotba kerülünk, ami kihat az érzelmeinkre, hajlamossá tesz a szorongásra és a depresszióra, ezek pedig sajátos viselkedési mintákat eredmé­nyeznek.

Például ha arra számítunk, hogy erő­sebben fogunk szenvedni, több fájdalomcsillapí­tót szedünk, és végül akkor is szedni fogjuk, amikor nem is lenne szükségünk rájuk. Viszont az optimista úgy véli, hogy a fájdalom elmúlik, ha eltereli róla a figyelmét, ezért egy másik visel­kedésmintát választ, és leköti magát valamivel, ami, mint láttuk, megkönnyítheti a probléma le­győzését.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.