E-számok

Az E-számok labirintusában

Az adalékanyagok térnyerésével egyre átláthatatlanabbá vált a helyzet. Ennek ellensúlyozásaként az Európai Közösség az 1960-as években kidolgozta az élelmiszer-adalékanyagok azonosításá­ra szolgáló E-számozási rendszert.A fő célok között szerepelt a kémiai nevek fordításából adódó félreértések elkerülése, a hosszú és összetett kémiai nevek lerövidítése, valamint a fogyasztó­védelem.

Az élelmiszertörvény szerint ki­zárólag a népjóléti miniszter által engedélyezett adalékanyagokat lehet felhasználni élelmiszergyártáshoz. A magyar élelmiszertör­vény előírásaiban nem engedélyezett adalékanyag gyártását és felhasználását az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástu­dományi Intézet) engedélyezi. Ez utóbbi intézmény foglal állást minden – az adalékanyagokat érintő – kérdésben. Számos or­szágban működik ehhez hasonló szerv, az Egyesült Államokban ilyen az FDA (Food and DrugAdministration – Amerikai Élelmi­szer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal).

Az európai élelmiszertörvények között a magyar tekinthető szinte a legszigorúbbnak. A hazai gyártók számára a hatóság ugyanis kevesebb adalékanyag felhasználását engedélyezte, mint amennyi az EU-ban használatos.

Az Európai Közösség eleinte négy fő csoportot különböztetett meg, ezek a következők voltak: színezékek (E 100-199); tartósítósze­rek (E 200-299); antioxidánsok és antioxidáns szinergisták (E 300-399); emulgeátorok, stabilizálok, sűrítők és zselésítők (E 400-499). A kezdetben átlátható rendszer azonban az évek múltával meglehető­sen kaotikussá vált.

Újabb és újabb adalékanyag-csoportok jelentek meg, amelyeket E-számmal láttak el, azonban idővel olyan mérték­ben kezdett nőni a számuk, hogy ma már gyakorlatilag ellehetetle­nült az E-szám szerinti csoportok elkülönítése. (Tehát a szám alap­ján nem egyértelmű, melyik csoportba tartozik, vagyis mi a techno­lógiai funkciója.) Nehezítette a helyzetet az is, hogy egy vegyület több feladatra is alkalmas, viszont csak egy számmal jelölhető.

E- számrendszer milyen célt szolgál?

Az E-számrendszer fogyasztóvédelemben betöltött szerepe a mai napig vitatott. A hatályos törvény kötelezővé teszi az adalék­anyagok feltüntetését a csomagoláson. A fogyasztó számára min­denképpen segíti az azonosítást, ha nem egy kiolvashatatlan ké­miai nevet, hanem egy E-számot talál a címkén. Ennek ellenére gyakorlatilag nincs sok különbség a tájékoztatás érdemi részét tekintve, hiszen a vásárló ugyanolyan tanácstalan marad, ha a magnézium-dihidrogén-dikarbonát helyett E 504-et, vagy a neoheszperidin-dihidrokalkon (édesítőszer) helyett E 959-et olvas.

Érezhető, hogy itt elsősorban nem a fogyasztó, hanem ahatóság és agyártó közötti kapcsolat tisztábbá tétele volt acél. Az E-számok jól meghatározott összetételű és minőségű vegyületeket jelen­tenek, így ezek jól vizsgálhatók, ellenőrizhetők.

A számrendszer bevezetése segítette az eligazodást az adalékanyagok labirintusá­ban, megalapozta és egyszerűbbé tette a szabványosítást és a le­tisztult hatósági ellenőrzési rendszert. Összességében szervezési, adminisztrációs és kommunikációs célokat szolgált, amelyek lé­nyegében az illetékes felügyeleti szerveket és a gyártót érintik.

Mennyiben szolgálja az E-számrendszer a fogyasz­tót?

Talán annyiban, hogy a címkéről leolvasott háromjegyű szám ismeretében könnyebben és gyorsabban beazonosíthatók az adalékanyagok, illetve kikereshetők az azokkal kapcsolatos információk. Ez utóbbinak azonban saját magunknak kell utána­járnunk, hiszen a címkén található E-szám nem túl beszédes.

Tény, hogy az E-számrendszer segítségével áttekinthetőbbé váltak a felhasznált adalékanyagok. Egy-egy anyagnak azonban sokféle kémiai megjelenési formája létezik, így még az E-szám­rendszer mellett is sok esetben alig követhetőek az alkalmazások. Meglehetősen szerteágazó és időnként zavaros az adalékanyagok kérdésköre, és ez valószínűleg nem javul majd az Európai Unió­hoz való csatlakozás után sem. A csatlakozáskor ugyanis várha­tóan bővülni fog az itthon „fogyasztott” vegyületek száma, hiszen a nálunk nem elfogadott, de az unióban engedélyezett adalékfaj­ták is közforgalomba kerülhetnek.

Titkok tudói

A gyermeki természet mindig azt szeretné, amit nem szabad. Mi­vel a „csínytevésre való hajlam” időnként tetten érhető az élelmi­szer-ipari résztvevőknél is, így a törvényalkotó és ellenőrző szer­veknek meglehetősen jól kell érteniük a dolgukat. Legelőször azt érdemes tisztázni, milyen feltételek teljesülése esetén használha­tó fel egy élelmiszer-adalékanyag a közfogyasztásra szánt élelmi­szerek gyártásához.

Általában három irányelv létezik az adalék­anyagokkal kapcsolatban:

  • a felhasználás szintjén egészségre ártalmatlanok,
  • alkalmazásuk technológiailag indokolt,
  • a fogyasztó érdekeit szolgálják.

Az utolsóval korábban foglalkoztunk, és nyilvánvalóvá vált, hogy az adalékok túlnyomó többsége ma már nem elsősorban a mi érdekeinket helyezi előtérbe. A „technológiailag indokolt” fo­galom annyit jelent, hogy védi az élelmiszer tápértékét (antioxidáns); segíti a minőség megtartását (emulgeálószer); javítja az ér­zékszervi tulajdonságot (aroma); segíti az élelmiszer előállítását, csomagolását, tárolását (állományjavító, tartósítószer).

A megha­tározás igen engedékeny, hiszen így akár a külső „szépséget” adó anyagokat is „indokoltnak”, sőt elengedhetetlennek lehet feltün­tetni, holott lényegében csak az eladhatóságot segítik.

Fontos még, hogy az adalékanyag sohasem leplezhet el nyers­anyaghibákat, rossz higiéniás körülményt, és nem vezetheti félre a fogyasztót. Csak remélni tudjuk, hogy mindezek teljesülnek. Ki­zárólag a bennfentesek, a „beavatottak” ismerik azokat a titkos módszereket, hogyan lehet például egy gyenge minőségű paradi­csomzúzalékot a jobb minőségűvel keverni, hogy a szabvány se sérüljön és a silány tétel se kerüljön a hulladékba.

Ők tudják, mi­lyen csodát képes tenni az erjedésnek induló gyümölcssűrítménnyel egy újabb hőkezelés (persze vákuumban, hogy a kellemetlen illóanyagok eltávozzanak), egy kis cukor és aroma, s hogyan lehet az ilyen módon utólag megszépített termékből fergeteges gyümölcsital-akciót szervezni, amely által még a cég imázsa is ja­vul. Szintén csak a belső titkok tudói értik a módját, miként lehet a töltelékes és ömlesztett árukba némi nyesedéket belerejteni, míg -az egyéb állományjavítók segítségével – végül csodálatos, márvá­nyozott vágófelületet kapunk.

Vagy mi módon állítható elő a zsák­számra tárolt szárított málnamag és a gyümölcsléüzemből vissza­érkezett, „életre keltett” préspogácsa (préselés után visszamaradó rész) elegyítésével az eredetinek tűnő málnafagylalt? Ezek a mo­dern kémiai technológia rejtelmei. Sok ezekhez hasonló titok létezik.

Gyártók belső titkai

Egyes gyártók éppen ezért már a munkaszerződés megkötésekor figyelmeztetik a dolgozót a belső információk kiszivárogtatásának következményeire. Mindenesetre a leplezés és félrevezetés hatósági­lag tilos. Kérdés persze, hogy a hatóság eszközei (ellenőrök száma) képesek-e hathatósan cselekedni a vastörvényű piaci verseny köze­pette?

A szankcionáláskor kiszabott pénzbüntetésnek van-e vissza­tartó ereje? Egyáltalán, hogyan ismerheti meg a hatósági ellenőr egy cég belső titkait, ha az ellenőrzés híre megelőzi magát a vizsgáló­dást, és így csak az érem szebbik oldala látható? Mindezek súlyos kérdések, s talán nemcsak egy iparág, hanem egyfajta társadalmi berendezkedés ellentmondásaira is rámutatnak.

Természetesen naiv gondolat volna, ha azt hinnénk, hogy a ke­reskedelem farkastörvényei közepette egy gyártó azonnal és gon­dolkodás nélkül megválik a minőségét vesztett nyersanyagtól vagy félkész terméktől. Az élelmiszeripar résztvevői egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a veszteséget – ez íratlan szabály. Az üzemi csapat találékonysága nem ismer határokat, a fogyasztó számára pedig megmarad a szokásos bizonytalanságérzés.

Egy viszont biztos:

Mindenki annak a terméknek a hátulütőit, „titkait” ismeri, amelynek látta a gyártását. S ha valaki tisztában van egy élelmiszeripari ágazat tevékenységének rejtelmeivel, az legtöbbször – érdekes módon – éppen azokból a termékekből nem fogyaszt, amelyeket az adott iparág készít. Talán mert már unja. Vagy tud valamit, amit mi nem, azonban titoktartás kötele­zi. Szövevényes világ ez.

Képtelenség belelátni, hol és milyen mértékű illegális alap- és adalékanyag-kereskedelem folyik. Nehezen követhető az ipari melléktermékek útja, a távoli helyekről érkező koncentrátumok alapanyagainak minősége, vagy éppen a gyorsétteremben vásá­rolt hamburgerben lévő húskészítmény „eredete”. A fogyasztó pedig legtöbbször úgy érzi, jobb, ha nem is tudja, honnan szár­mazik az élelmiszer, amit éppen fogyaszt. Így jobban esik. Szer­vezetünket azonban nem lehet becsapni.

Hivatalos álláspont

Az adalékanyagok rendkívül bonyolult és hosszadalmas biokémiai, mikrobiológiai és egyéb teszteken esnek át, mielőtt a FAO/WHO nemzetközi hírű szakemberekből álló adalékanyag-bizottsága enge­délyezi azok használatát egyes élelmiszer-ipari termékekben.

Az adalékanyagok hatásait illetően hazánkban az OÉTI illetékes szakembereinek nyilatkozatai tekinthetők hivatalos álláspontnak. Eszerint minden engedélyezett élelmiszer-adalékanyag előzetesen szigorú toxikológiai és egyéb vizsgálatokon megy keresztül, majd ezek után az intézet a maximálisan adagolható mennyiség és a fel­használási terület behatárolásával adja ki az engedélyt.

Természetes vagy természetes eredetű?

Az adalék­anyagok döntő része természetes, természetes eredetű, vagy a termé­szetes szerkezethez hasonló felépítésű. A mesterséges – tehát az élel­miszer-összetevőktől teljesen eltérő kémiai szerkezetű – anyagok csak elenyésző hányadot (legfeljebb 10 százalékot) tesznek ki a cso­porton belül, és biztonságos felhasználásukat állatkísérletek és bioló­giai tesztek eredményei igazolják. Az adalékanyagok rendkívül kis mennyiségben kerülnek az élelmiszerhez, így gyakorlatilag nincs ká­ros hatásuk. Egyes adalékanyagok (pl. tartósítószerek) alkalmazása sokkal kisebb veszélyt rejt magában, mint az elhagyásuk.

A hatósági szakemberek szerint tehát aggodalomra semmi ok, hiszen kellően bevizsgált, biztonságos, többnyire természetes ve­gyületekről van szó. Szerintük a téma „felfújása” csak zavart kelt és fölösleges pánikot okoz. A forgalomban lévő anyagokat folya­matosan monitorozzák (figyelemmel kísérik), és az esetleges rossz tapasztalatok ismeretében az adott adalékot újra felülvizs­gálják, illetve – ha szükséges – betiltják.

A sokrétű engedélyezési procedúra mellett tehát ez utóbbi tevékenységgel szeretnék vé­deni a fogyasztók egészségét – amennyire ez lehetséges. Mindeh­hez azonban a kutatók egy korszerű, de erkölcsileg megkérdőjelezhető vizsgálati módszert választottak.

Megrázó kísérletek

Az adalékanyagok ártalmatlanságát alátámasztó tudományos bizonyítékokat elsősorban az állatkísérletek adják. A kísérleti állatok tulajdonképpen az ember egészségvédelmi törekvéseinek áldoza­tai. Egyesek állatkínzásnak, mások „szükséges rossznak” tartják, a kutatók a táplálkozástudomány fejlődésének lehetőségét látják e kísérletekben.

Nehéz e kérdéskörben igazságot tenni, hiszen a gyógyszeripari kutatások területén elért eredmények számtalan ember életét mentették meg. Különbség van azonban az élet védel­mében történő szükségszerű kutatás (pl. gyógyszer) és a létfontos­ságúnak egyáltalán nem minősülő profitszerzést szolgáló adalék­anyagokkal kapcsolatos kísérletek között. Az élelmiszer-adalékok egy része pedig az utóbbi csoportba tartozik, ami érthetővé teszi az etikai kifogásokat. De milyen információkat szereznek a tudó­sok az állatkísérletekből az adalékanyagokra vonatkozóan?

Az adalékanyagokat ún. etetési kísérletek során vizsgálják, ame­lyek időtartama különböző. Lehet akut (rövid távú), szubakut (kö­zéptávú) és krónikus („long-term”, hosszú távú). Az akut toxikológiai vizsgálatkor meghatározzák azt a dózist, amely a kísérleti állatok felének elpusztulását okozza.

A szubakut vizsgálatokat az állat élettartama 10 százalékának megfelelő időn keresztül végzik, előírt állatszámmal, és olyan dózisokkal, amelyek a tervezett felhasználást sokszorosan felül­múlják. A kísérlet folyamán figyelik az állatok táplálék- és folya­dékfelvételét, illetve súlygyarapodását.

Többször végeznek vér­ és vizeletvizsgálatokat, ellenőrzik az enzimtevékenységet és az anyagcsere-paramétereket. Mivel az adalékanyagoknak ideg­rendszert károsító hatásuk is lehet, így fontos az állatok viselke­désének, magatartásának, fizikai aktivitásának figyelemmel kísé­rése is. A megbetegedett vagy elpusztult állatot a kísérlet közben, a többit a megfigyelési periódus végén felboncolják, szerveiket makroszkopikus (szemrevételezés) és mikroszkopikus (szövetta­ni) módszerekkel vizsgálják.

Az ún. szubakut toxikológiai vizsgálat részletes tájékoztatást ad a károsító hatásokról, emellett alapot nyújt az ember által hu­zamosabb időn keresztül egészségártalom veszélye nélkül fo­gyasztható mennyiség (Acceptable Daily Intake – ADI-érték) becslésére. Ezt az értéket úgy számítják ki, hogy a kísérleti álla­tokban elváltozást még nem okozó (hatástalan) dózist százas biz­tonsági faktorral osztják.

Az így kapott érték az adott adalék­anyagból naponta maximálisan megengedett beviteli mennyiség az ember számára. Ezután a szakemberek behatárolják azokat az élelmiszerfajtákat, amelyekben felhasználható az anyag, illetve azt a maximális mennyiséget, amelyet a gyártáshoz alkalmazhat­nak. A legtöbb vegyület akkor használható, ha alkalmazási mennyisége µg/kg vagy legfeljebb mg/kg nagyságrendű.

Az ember védelméért végzett vizsgálatok

A krónikus toxikológiai vizsgálatok a kísérleti egyedek egész éle­tére és két egymást követő nemzedékre terjednek ki. A cél az adalékanyag szervezetben való felhalmozódásának (akkumulá­ciós hatás) figyelemmel kísérése, valamint a rákkeltő (karcino­gén), örökítőanyag- (mutagén) és embriókárosító (reprodukciós, teratogén) hatások megismerése. Az alkalmazott dózisoknak itt is meg kell haladniuk a majdani felhasználás során az emberi szervezetbe kerülő adagokat.

Mindezekből érthetővé válik az állatvédő csoportok erőteljes fel­lépése az állatkísérletekkel szemben. A vizsgálatokat többnyire ér­zéstelenítés nélkül végzik, és a kialakult fájdalmas tüneteket sem kezelik, hiszen ezek befolyásolnák a végeredményt. Egyes irritációs teszteknél a kísérleti állatot lekötözik vagy kalodába zárják. (Ez utóbbi megoldás inkább vegyi kísérleteknél terjedt el, amikor nyak-kaloda használata mellett cseppentik az állat szemébe a sampont, körömlakkot stb., és 12,24,48 óra után megnézik a szem szövetei­nek roncsolódását.)

A halálos dózisok kimérésekor a kémiai anya­got tömlőn keresztül juttatják az állat gyomrába (kényszeretetés), vagy fecskendezik a bőre alá. Gázok esetében gázkamrában hosszan lélegeztetik az adott gázt az állattal (kényszerlélegeztetés).

Mielőtt az anya megszülhetné utódját, szén-dioxid gázzal megfojtják, és a magzatot kioperálják, illetve felboncolják. E vizs­gálatok mellett egyéb elrettentő megoldások is léteznek, mint pél­dául a szemüregből vagy szívből való vérvétel (amely igen fájdal­mas), gerinccsapolás, vizeletvétel stb. Gyakorlatilag a kísérleti ál­latok számára alig elviselhetőek a kísérletek során alkalmazott módszerek.

Mindennek egy a célja: „védeni az embert”. Azonban ma már sokan gondolják úgy, hogy nem etikus megoldás, ha az ember úgy próbálja megvédeni saját egészségét, hogy közben máshol pusztítást végez.

A korábban leírtakból is kitűnik, hogy hatalmas kutatói mun­ka rejlik egy-egy forgalomba kerülő adalékanyag mögött. A hiva­talos tudományos megállapítások azonban túl magabiztosnak tűnnek a kísérleti eredmények megbízhatóságát illetően.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.