E-számok

A tárolhatóság ára: a tartósítószerek

A tartósítószerek olyan mikrobaellenes anyagok, amelyek meg­óvják az élelmiszerek minőségét, vagy növelik eltarthatóságukat. Az élelmiszer-adalékanyagok megjelenésétől kezdve folyamato­san kutatták és kutatják ezek hatásait, így viszonylag sok infor­máció áll a kutatók rendelkezésére a kiértékeléshez.

Sokáig a tar­tósítószerek álltak a káros hatásokról szóló híradások középpont­jában, ma már azonban egyre kevesebbet hallunk róluk, a kor­szerű, ún. aszeptikus, illetve félaszeptikus technológiák előretö­rése miatt. Az aszeptikus megoldás lehetővé teszi, hogy kémiai tartósítószer használata nélkül is jói tárolható (ún. kereskedelmi­leg steril) termékek készüljenek.

Dobozba töltött termék (pl. gyü­mölcslé) esetén a tartósságot a csíramentes, zárt csőrendszerben a meghatározott idejű hőhatás, illetve a hidrogén-peroxiddal csíra­mentesített csomagolóanyag biztosítja. (A csomagolóanyagban légritka tér van.) Üvegbe töltéskor ún. félaszeptikusmegoldást alkalmaznak, vagyis forrón töltik a csíramentes terméket a tiszta üvegekbe, majd vákuumot képeznek a lezáráskor. (A forró felöntő-lé végzi el az üvegben a csírátlanítást, ezért hívják félaszeptikus eljárásnak.)

Tartósítószer használata

Tartósítószer használatára akkor van szükség, ha a termék hő­kezeléssel való sterilizálása körülményes és gazdaságtalan, vala­mint a csomagolóanyag hőre lágyuló vagy hőérzékeny (pl. mű­anyag flakon). Bizonyos élelmiszerek hőérzékeny anyagokat tar­talmaznak, vagy hőhatásra előnytelen ízváltozást szenvednek, így ilyen esetekben is a kémiai módszer marad. Előfordul az is, hogy a gyártó anyagi okokból nem tudja megvásárolni az aszep­tikus technológia berendezéseit. A tartósítószerek kérdésköre te­hát valamelyest háttérbe szorult, de bizonyos mértékben mind­máig aktuális, hiszen ezek az anyagok a több ezer élelmiszer kö­zül még számos termék címkéjéről visszaköszönnek.

A természetben számos olyan „tartósítószer” ismeretes, ame­lyek mellékhatások nélkül fejtik ki antibakteriális hatásukat. Az „orosz penicillinként” ismeretes fokhagyma és más hagymafélék, valamint a torma illóanyagai bizonyítottan gátolják a mikrobák szaporodását (ez az oka, hogy pl. a reszelt tormával tartósított szőlőlé hónapokig erjedésmentes marad). A vörös és fekete áfo­nyában, a szilvában, a mézben, a fahéjban és a szegfűszegben benzoesavat lehet kimutatni, amely tartóssá is teszi ezeket a táp­lálékokat. Számos gyógynövényben is találtak tartósító hatású vagy antibakteriális vegyületet.

Az előbbiekben felsorolt komponensek, illóanyagok kinyerése azonban rendkívül drága, s ezenkívül hordozzák a gazdanövény jellegzetes íz- és illatkomponenseit. A tartósítószereknél tehát ugyanaz a törvényszerűség érvényesül, mint a színezékek eseté­ben: az olcsóbb, egyszerűbb és ipari szempontból jobban szabá­lyozható kémiai vegyületeket alkalmazzák.

A tartósítószerek csíraölő hatása abban rejlik, hogy megkötőd­ve a mikroorganizmusok felszínén, majd áthaladva a sejtmemb­ránon, a sejt létfenntartásához (anyagcseréjéhez) szükséges en­zimfehérjéket módosítják. Akadnak olyan anyagok is, amelyek ezenkívül a sejtfalak építőanyagainak szintézisét akadályozzák, vagy a belső nukleinsavakat károsítják. Lényegében egy cél érvé­nyesül minden esetben: elpusztítani a mikrobákat vagy gátolni szaporodásukat.

Tartósítószerek rizikófaktorrá válnak

Általános törvényszerűség, hogy minél sava­sabb egy élelmiszer, annál kevesebb tartósítószer szükséges hoz­zá, ugyanakkor a semlegeshez közeli pH-értékűeknél többszörös adagot kell felhasználni a cél elérése érdekében. A gyümölcské­szítményeknél tehát könnyebb a helyzet, hiszen eleve savasabb kémhatásúak, a húsipari, tejipari és zöldségalapú készítmények (kivétel az ecetes savanyúságok) esetén viszont növelni kell az „adagot”. (Bizonyos élelmiszereknél citromsav adagolásával csökkentik a kémhatást.)

„Ami a mikrobák ellensége, az az ember barátja” – tartja egy régi konzervipari mondás. Persze meg kell jegyezni, hogy az „ember” itt elsősorban az élelmiszeripari technológust jelenti. Vásárlói szempontból nézve a fenti idézetet talán így lehetne kor­rigálni: „Ami a mikrobát elpusztítja, az az emberi szervezet szá­mára sem biztos, hogy ártalmatlan.”

Ez a megfogalmazás azért is áll közelebb a valósághoz, mivel a mikrobákban lejátszódó bio­kémiai folyamatok és anyagcsere-mechanizmusok nagy része az emberi sejtekben is lejátszódik. Következésképpen elképzelhető, hogy a mikrobasejtben lejátszódó káros folyamatok (enzim- és sejtfalépülés gátlása, DNS-károsodás) bizonyos testi sejtjeinkben is megtörténnek mint nemkívánatos jelenségek.

A szakemberek ezt nagy részben el is ismerik, és mentségül a következőt vála­szolják: „Ezek olyan, milligrammban mérhető, kis mennyiségek, amelyek csak jelentéktelen hatást gyakorolnak a szervezetre; károsító folyamatok gyakorlatilag nem kimutathatóak.”

A prob­léma persze az, hogy az életmódunk miatt előforduló 30-40 ká­rosító tényező mindegyikéről azt mondják, hogy önmagában jelentéktelen, azonban az együttes, additív (összeadódó), esetleg szinergista (egymás hatását erősítő) tulajdonságaikról alig van is­meretünk. A tartósítószerek is hozzáadódnak az egyéb kockázati tényezőkhöz, és így már „vaskos” rizikófaktorrá válnak.

Érdemes azt is átgondolni, hogy bizonyos betegségek (pl. egyes daganatok) egy-egy eldeformálódott sejtcsoport továbbgyűrűző hatásaiként is előállhatnak. A virológiái (vírusokkal kapcsolatos) kutatások például igazolták, hogy egy-egy sejtünk génállományá­ba passzív módon beépülő vírusgénrészletek környezeti és élet­módfaktoroktól függően aktiválódhatnak, és felboríthatják az élő szervezet működését.

Ugyanez igaz lehet minden olyan kémiai anyagra (pl. tartósítószer, színezék stb.), amely egyes sejtekben DNS-módosító hatást produkál (mutagenitás). A „mutáns” sejt vagy sejtek előtt ezután már „csak” a többszintű immunrendszer ejthet hibákat, lehetővé téve ezzel például egyes rákbetegségek ki­alakulását. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a tartósítószerek kis mennyisége jelentéktelen vagy elhanyagolható tényező.

A szalicil fölemelkedése és bukása

A szalicil az egyik legjobb példája a tartósítószerekkel kapcsola­tos ellentmondásoknak. A szalicilsav (más néven: orto-hidroxi-benzoesav) fehér, szagtalan, kaparó ízű por, baktériumokra, élesztőkre és penészekre egyaránt hat. Előállítása gazdaságos, al­kalmazása jól szabályozható (bár pH-függő), a kívánt hatás eléré­séhez viszonylag kis mennyiség (0,1-0,2 százalék) is elegendő, így tehát érthető, hogy a kezdetlegesebb konzervipari technoló­giák során miért tett szert nagy népszerűségre. Az alapkísérlete­ken átment, és széles körben használták. Az idő előrehaladtával azonban egyre-másra kételyek vetődtek fel, míg végül kimutat­ták, hogy „tetőtől talpig” káros.

A szalicilsav a szervezetben gyorsan felhalmozódik, és a vér­ben sokáig kimutatható. A felhalmozódási veszély gyermekek esetén különösen nagy. Károsítja a nyálkahártyákat (gyomor­gyulladás, gyomorfekély alakulhat ki), a központi idegrendszert és a veséket. Lassítja a pulzust, csökkenti a vérnyomást és a test­hőmérsékletet, ami idős, beteg embereknél jelent nagy kockáza­tot. A mellékhatások ismeretében a legtöbb államban betiltot­ták. Hazánkban ipari felhasználása tilos, háztartási célokra azon­ban sajnos még forgalomban van.

A szalicil történetének három fontos tanulsága van

Az első tanulság

A tudomány is ejthet nagy hibákat, bár sokan lehetet­lennek tartják, hogy a modern, korszerű ellenőrzések mellett a szalicilügyhöz hasonló esetek megismétlődjenek egy manapság használt vegyülettel.

A második tanulság

Az üzlet mindig fontosabb, mint az egész­ségvédelem, hiszen háztartási célra ma is forgalmazzák a szali­cilt. De miért nem tiltják be végleg? Úgy tűnik, vannak prioritá­sok. Nem tudható, hány nyálkahártya-gyulladás, fekély, keringé­si, idegrendszeri és kiválasztószervi zavar hátterében húzódott meg a múltban a szalicil fogyasztása. Az sem tudható, hány gyermek és felnőtt szervezetében halmozódik fel manapság is e vegyület, időzített bombaként „várva” idejét. Egy biztos: a tanul­ságokat nem vonta le a tudományos világ.

Nagy ellentmondás, hogy a fogyasztó, miközben retteg az ipar által használt kémiai vegyületektől, a saját, házilag eltett „biokészítményeibe” az adalékanyagok legfélelmetesebb képviselőjét, a szalicilt teszi. A nagymamák – „régen is használtuk, mégis mi­lyen egészségesek voltunk!” alapon – többet is beleszórnak a lek­várba, nehogy megromoljon és kárba vesszen az értékes, finom eledel, illetve az idő és a munka.

Természetesen az még a jobbik eset, ha egy sűrű lekvár vagy dzsem, esetleg paradicsomsűrít­mény tetejére kevés szalicilt szórnak, és azt felbontáskor eltávolít­ják. Rendkívül kockázatos azonban, ha a szalicil utólag nem távo­lítható el (pl. híg levekhez keverve, vagy ha rászórás után bejut a termék alsóbb rétegeibe stb.). Alegmegnyugtatóbb megoldás az, ha a szalicilt végérvényesen száműzzük ételeinkből. (A tar­tósítás egészségvédő módját egy későbbi fejezetben tárgyaljuk.)

A szalicilkérdés harmadik tanulsága

Az iparosok és a kereskedők rendkívül élelmesek. A szalicil ugyanis fölemelkedése után nem bu­kott meg, hanem „átalakult” gyógyszeripari hatóanyaggá. Jelenleg gyógyszerként használják a keringéssel kapcsolatos különböző problémák (magas vérnyomás) kezelésére. Az ipar – legyen az élel­miszer- vagy gyógyszeripar – nem mutat bűnbánatot a „szomorú múlt” miatt, hanem éppen az ellenkezőjét teszi: újabb üzleti vállal­kozásba kezd a szalicillel, ezúttal azonban a patikában nyitva meg pénztárcánkat. A szalicil élelmiszer-ipari bukása tehát valójában egy szebb jövő kezdetét jelentette a kétes hírű vegyület számára.

A két favorit: benzoesav és szorbinsav

A tartósítószerek legnépszerűbb képviselői a benzoesav illetve ész­terei (E 214-219) és sói (E 210-213), valamint a szorbinsav és sói (E 200-203). A benzoesavat ipari célokra szintetikusan, toluolból kiindulva állítják elő, mikrobaellenes hatása a baktériumokra, élesztőkre és penészgombákra is erős. Az élelmiszer közegének kémhatása nagyban meghatározza hatékonyságát, pH 7-től (sem­leges) 4-re (savas) történő csökkentése a baktériumölő (bakteri­ad) hatás negyvenszeres növekedését eredményezi. Savanyú kö­zegben már 0,125 százalék benzoesav meggátolja az erjedést.

Bár a természetes növényi nyersanyagokban is előfordul igen kis mennyiségű benzoesav, szintetikusan előállított tartósítószer formájában adagolva mellékhatásokat eredményezhet. A benzoe­sav az emberi szervezetben (a máj segítségével) glikollalhippursavvá egyesül (kémiai nevén: benzil-glikokoll), és ilyen vegyület formájában ürül ki.

A korábbi leírások szerint mérgező hatása nincs, a szervezetben nem halmozódik fel. Az utóbbi időben azonban egyre több a benzoesav-érzékenyek száma, ami jelzi, hogy érdemes volna behatóbb kísérleteket végezni e vegyülettel. Mivel lebontását a máj végzi, fennállhat a felhalmozódás veszé­lye is.

Az allergiás tünet gyakran csalánkiütés vagy asztma for­májában jelentkezik. Egyes vegyületek jelenlétében (L-aszkorbin-sav, E 330) benzol képződhet belőle, amely karcinogén vegyület­ként ismeretes. Allateledelekben betiltották alkalmazását. Aszpirinérzékenyeknél az allergiás tünetek kialakulásának valószínű­sége magasabb.

A benzoesav észterei külön csoportot képviselnek e körben. Az egyik korábban használt észter (p-klórbenzoesav és Na-sója) mikrobinnéven volt forgalomban, s ma már a betiltott tartósító­szerek közé tartozik, egyes országokban azonban még engedé­lyezett a használata. Az előbbi vegyülettel kapcsolatban egyéb­ként azért merült fel kétely, mert – az állatkísérletek szerint – a vizeletben nem lehetett az egész bevitt p-klórbenzoesavat megta­lálni, tehát egy része a szervezetben „rekedt”, vagy átalakult más anyaggá. Toxicitásával kapcsolatban a vélemények megoszlottak, végül a legtöbb helyen betiltották alkalmazását.

Jelenleg az ún. p-hidroxi-benzoátok észtereit használják (PHB-észterek, E 214-219). A PHB-észterek tartósító hatása rendkívül jó, elsősorban élesztő- és penészgombákra hatnak, kismértékben egyes baktériumokra is. Nagy előnyük, hogy – szemben a benzoesawal-antimikrobás hatásuk független a közeg kémhatásától (pH), így jól használhatók gyengén savas és semleges pH-jú élelmiszerek tartósí­tására. (A benzoesav csak savas élelmiszereknél alkalmazható.)

A p-hidroxi-benzoesav származékai az emésztés során hidrolizálnak (vízfelvétellel bomlanak), és a felszabaduló savak (glükuronsavval és glikollal vegyülve) kiürülnek a vizelettel a szervezetből. Élettani hatásukat illetően még a szakmai képzés anyagául szolgáló egyete­mi jegyzetek is megállapítják, hogy „.nem kellően tisztázott; egyes kutatók szerint ezek a vegyületek nem teljesen ártalmatlanok az em­beri szervezetre”.

Más leírások szerint a benzoesavnál jóval gyak­rabban váltanak ki allergiát, az élelmiszereknek fémes mellékízt adnak. Hazánkban engedélyezik, egyes országokban korlátozzák felhasználását. A p-hidroxi-benzoesavat és nátriumsóját élelmisze­rek tartósítására nem használják, viszont metil- (E 214), etil- (E 216) és propilészterei (E 218), továbbá ezek Na-vegyületeinek (E 215, E 217, E 219) élelmiszer-ipari alkalmazása széles körű: halkészítmé­nyek (sós hering, kaviár, halsaláta stb.), zsír- és víztartalmú masszák, margarin, cukrozott italok, marcipán jellegű készítmények, maláta- és kávékivonatok stb. tartósítására használják.

A benzoesavat és sóit, valamint a p-hidroxi-benzoátokat ön­magukban és szorbinsavval együtt is használják a szinergista ha­tás miatt (erősítik egymás hatását). Megtalálhatók üdítőitalok­ban, gyümölcs- és zöldségitalokban, szörpökben, dzsemben, ízekben, cukormentes termékekben, aszalt gyümölcsök felületén, olívabogyó alapú készítményekben, emulgeált mártásban, szó­szokban (majonéz, salátaöntetek) és aszpikban.

A benzoesav és származékai mellett a szorbinsav és sói (E 200-203) számítanak szinte a legelterjedtebb ipari tartósítószereknek. A szorbinsav fehér, kristályos, kissé savanykás ízű por. Szin­tetikusan állítják elő acetaldehidből kiindulva, tömény alkoholban jól oldódik. Sói közül a nátrium- (E 201), kálium- (E 202) és kalcium-szorbát (E 203) használatos, amelyek vízben oldódnak. (Általában a vízoldhatóság miatt képeznek sókat, mivel az élelmiszerek dön­tően vizes alapú rendszerek.)

A szorbinsav ún. szelektív tartósítószer, amely csak penész- és élesztőgombákkal szemben hatásos, míg baktériumokra gyakorlatilag nem hat. Ez utóbbi tulajdonságá­ból adódik, hogy nagyon alkalmas biológiai erjesztéssel készített termékek (pl. kovászos uborka, savanyú káposzta) erjesztési tisz­taságának megőrzésére, hiszen a káros mikrobák (élesztők, pené­szek) működését gátolja, viszont a hasznos tejsavbaktériumokra hatástalan. Ez a tény azonban a fogyasztó számára nem egy eset­ben káros lehet, ugyanis a piacokon vagy egyéb árusítóhelyeken vásárolt házi készítésű savanyított vagy erjesztett termék – a ható­sági mérések szerint – sok esetben többszörös mennyiségű szorbinsavat tartalmazott.

A termékek előállítói tudják, hogy ezekben a készítményekben a rövidebb-hosszabb tárolás során nemkívána­tos mellékízek, penészesedés, nyálkaképződés jelenik meg, s mind­ezt elkerülendő, biztonságossá szeretnék tenni a kereskedelmet a többszörös mennyiségű szelektív tartósítószerrel.

Szorbinsav

A szorbinsav gyengén savas élelmiszerekben 3-5-ször erősebb tartósítószer, mint a benzoesav. Tulajdonságaiból adódóan nagy zsírtartalmú élelmiszerek, emulziók (pl. margarin, majonéz) tartó­sítására, illetve sajtok, kolbászok és halak felületkezelésére is alkal­mas.

Jól alkalmazható üdítők, gyümölcsitalok, szörpök, alkoholos italok, lekvárfélék, aszalt gyümölcsök, gyümölcsalapú szószok, mártások, burgonyás tészták, elősütött burgonya, csomagolt szele­telt kenyér, réteslap tartósítására is. Sok esetben a benzoesavval együtt alkalmazva jobb hatékonyság érhető el (pl. erjedetlen szőlő­lé, cukormentes termékek, gyorsfagyasztott gesztenyepüré, rágó­gumi, mártások stb.). A házi befőzéshez kapható tartósítószer-keverékek között is legtöbbször mindkét anyag szerepel.

A szorbinsav szinte az egyetlen tartósítószer, amely – a többi zsírsavhoz hasonlóan – a szervezet természetes körfolyamataiba bekapcsolódva végül szén-dioxidra és vízre bomlik. A szakembe­rek egybehangzó véleménye szerint ártalmatlan, így alkalmazását a világ minden országában engedélyezik.

Alkalmazásának korlátait kedvezőtlen ízmódosító hatása jelenti, bár az engedélye­zett mennyiségek mellett ez nem észlelhető (túladagolásakor igen). Elterjedtségét mutatja, hogy a még kevéssé ismert hatású tartósítószereket legtöbbször szorbinsavval próbálják kiváltani, sőt csomagolóanyagok impregnálására is használják alkoholos ol­datát. A zárt csomagolóanyagon belüli szorbinsavgőztér ugyanis gátolja a csomagolt élelmiszer felületének penészesedését.

A szorbinsav és sói hatásait illetően tehát nagy részben ártal­matlanságról beszélhetünk. Szorbinsav-érzékenység meglehető­sen ritkán fordul elő, bár létezik. Kételyek az egyik szorbinsavsó, a nátrium-szorbát (E 201) esetén merülnek fel, ahol fejlődési rendellenességet mutattak ki egyes kísérletek. A többi sóval kapcsolatban ilyen eredmények nem ismeretesek.

Daganat vagy kolbászmérgezés? A nitrát és a nitrit

Az élelmiszeripari adalékanyagok kérdéskörének gyenge pontja a legtöbb esetben az, hogy valamely anyag egyes kutatók szerint ártalmas, tehát betiltandó, más – hasonlóan elismert – laborató­riumok szakemberei szerint azonban teljesen ártalmatlan. Ebből adódóan általában nincs egyértelmű, mindenki számára elfogad­ható álláspont egy-egy vegyület esetében. A szorbinsav kivételt képez, mivel az egybehangzó vélemények szerint ártalmatlan.

A nitrátok és nitritek is kivételek abból a szempontból, hogy velük kapcsolatban a szakmai berkek véleménye szintén egybehangzó: bizonyítottan ártalmasak. Ma már nem titok, hogy a nitritek (E 249-250) a gyomorban és a tápcsatorna további részeiben nitrózaminnáalakulnak, amely a bizonyítottan rákkeltő anyagok csoportjába tartozik. A kísérletek során DNS-károsodásokat (mutagén hatás) és allergiás tüneteket is regisztráltak.

A nitrátokból (E 251-252) a szervezetben nitritek képződnek, így az előbbi hátrányos folyamat a gyomorba jutó nitrátok esetén is le­játszódik. (A nitrózamin-képződési folyamatot a C-vitamin gátolja.)

A szakirodalmak szerint a nitrit viszonylag erősen mérgező anyag, embernél a halálos adag 2-6 g, testtömegtől függően. A vérben – methemoglobinhoz kötődve – megakadályozza az oxi­génfelvételt, és cianózist („kékbetegséget”) idéz elő. Ilyen esetek gyakran előfordultak; többek között egy 48 éves férfinél a nitrittel túladagolt kolbászféle (amelyből ráadásul többször is evett a nap folyamán) okozta a megbetegedést.

A nitrit használata az állati tápok gyártása során is elterjedt. Norvégiában figyelték meg, hogy bizonyos halhúsból készített tápok etetése után a kérődző állatok szervezetében nemkívánatos folyamatok indultak el, amelyek általában a máj működésében okoztak zavart. A vizsgálatok nitrit jelenlétét mutatták ki a hal­lisztben, így a szakemberek külön etetési vizsgálatot kezdtek e vegyülettel. A szakértők „ráérzése” sajnos jónak bizonyult: juhoknál az előzőhöz hasonló májzavarokat észleltek nitrittartalmú tápok etetésekor.

Nitritek használatának szükségessége

A kérdés: miért engedélyezik a kálium-nitrit (E 249), a nátrium-nitrit (E 250), a nátrium-nitrát (E 251) és a kálium-nitrát (E 252) élelmiszer-adalékként való felhasználását, ha a toxikológusok már állást foglaltak a károsító hatást illetően?

A válasz megtalálásához először azt érdemes tisztázni, milyen típusú termékeknél használják a nitritet és a nitrátot. A kálium-nitrit a gyorsított érlelésű kolbászok és szalámifélék, a nátrium-nitrit a sonkafélék (nyers, pácolt), a hagyományos érlelésű kolbá­szok, füstölt szalámifélék, hőkezelt húskészítmények, húskonzer­vek, libamáj (egészben vagy tömbben), a húsos füstölt szalonna és császárszalonna adalékanyaga. A nátrium-nitrátot szintén pá­colt húskészítmények és húskonzervek, a kálium-nitrátot a ke­mény, félkemény és féllágy sajtok, valamint a pácolt hering ké­szítésekor adagolják a termékekhez.

Látható, hogy gyakorlatilag a pácolt, füstölt húsipari termé­keknél, húskonzerveknél és néhány sajtfélénél alkalmazzák, s valójában ez jelenti a kulcsot is a megoldáshoz. A húsipari készít­mények ugyanis rendkívül romlékonyak, és – semlegeshez köze­lebb álló kémhatásuk és összetételük miatt – kedvező táptalajt nyújtanak egyes kórokozó baktériumok számára. (Ha lehet egy baktérium számára jót kívánni, az a húsleves!) A régebbi időkben sajnos gyakori volt a Clostridiumbotulinumnevű baktérium okoz­ta kolbászmérgezés (botulizmus) a hazai állatvágások után.

A nem megfelelő módon sózott, pácolt és füstölt házi készítményekben gyakran megtelepedtek a baktériumok, és idegméregként ható toxint termeltek, amelyek még főzés során (98-100 °C) sem veszí­tették el hatásukat. A kolbászmérgezés tünetei rendkívül súlyo­sak, és halálos kimenetelűek voltak. A toxinnal fertőzött étel elfo­gyasztása után rendszerint 12-24 órán belül fejfájás, rosszullét, hányás, hasmenés, és végül súlyos bénulási tünetek jelentkeztek. (A halált a légzési központ bénulása okozza.) Ma már gyakorlati­lag nem fordul elő ilyen megbetegedés, de ha meg is történne, az idejében beadott botulinus-antitoxin szérum injekcióval a beteg megmenthető.

Jelenleg a Clostridium botulinum tekinthető az élelmiszerek­ben található leghőtűrőbb kórokozónak; az ipari sterilező eljárá­sokat is erre méretezik (121,1 °C; 2,52 perces hőkezelési idő a ter­mék hidegpontjában). Savas élelmiszerekben (pH<4,5) ilyen baktériummal nem kell számolni, ezért is alkalmazzák előszere­tettel a savanyúságot szabályozó anyagokat (pl. citromsav, bor­kősav stb.).

A húsipari termékek és sajtok kémhatása azonban nem esik az előbb említett savas tartományba, így esetükben vé­dekezni kell a Clostridium ellen. A kolbászmérgezést okozó baktériumnak – többek között – nagy ellensége a nitrit. Ez ugyanis salétromsavat és nitrogén-oxidokat képezve megbénítja a mikroba létfontosságú enzimjeit.

Nitritek többcélú felhasználása

A nitritnek a tartósító hatáson túl van egy másik fontos felada­ta a húsipari termékek esetén: a szín- illetve aromakialakítás. Nitrit hiányában a termék meglehetősen visszatetsző, „halott-színű” lenne, így azonban a szalonna, sonka és párizsi a frisses­ség látszatát keltve, rózsaszínben pompázik a hűtőpultokon.

A nitritből képződő nitrogén-oxid a húsban lévő vér anyagaival (mioglobin) reagálva vöröses színű nitrozomioglobinná alakul, tetszetős, kívánatos színt kölcsönözve az élelmiszernek, amely főzés után is megmarad. A húskészítményekhez használt nitritet illetve nitrites pácsót – mérgező hatása miatt – nagyon szigorú körülmények között, védőfelszerelések használata mellett gyárt­ják és alkalmazzák.

Láthatjuk tehát, hogy a nitrit használata az élelmiszeripar számára létkérdés. A technológus ugyanis egy adalékanyaggal két legyet üt egy csapásra, mivel tartós és tetszetős terméket is kap. A nitriten kívül egyelőre nem ismeretes olyan stabil, hőálló kémiai anyag, amellyel ezt a két jellemzőt egy műveletben el le­hetne érni ipari szinten, ráadásul megfizethető áron. Ezért hasz­nálják ma is a nitritet és a nitrátot.

A szakmai állásfoglalás szerint a nitrit és a nitrát felhasználása még mindig jobb, mint az elhagyásuk – és ez a szemlélet jól jelzi a gyártók általános gondolkodásmódját is. Elismerik, hogy bizo­nyítottan káros, ugyanakkor az is tény, hogy nincs más.

Felhasználás valódi oka

A szo­morú tanulság tehát e jól ismert közmondásban foglalható össze: „A cél szentesíti az eszközt s ha az egyetemi szemináriumo­kon arra vetemedne a leendő élelmiszermérnök, hogy rákérdez­ne, miért használják, és miért nem helyettesítik ártalmatlan anyaggal, akkor a következő választ kapná az előadótól: „Tisztelt kolléga, ha az ön jövőbeni praxisában talál olyan kémiai anyagot, amely egyszerre színt, aromát és tartósságot kölcsönöz a húster­mékeknek, ráadásul ártalmatlanabb és nem drágább, mint a nit­rit, akkor legelőször minket értesítsen.

Mi ugyanis ilyet az elmúlt negyven évben nem találtunk.” A felvetődő kérdés azonban ­mindezek ismeretében – az, mennyiben fér össze a nitritek és nit­rátok alkalmazása az élelmiszertörvényben rögzített, ártalmat­lanságot alapfeltételül szabó előírásoknak?

A fogyasztó ebben a helyzetben nem mondhatja, hogy nincs döntési pozícióban, hiszen választhat a daganatos megbetegedés és a kolbászmérgezés között. Nitrittel az előbbi, nitrit nélkül az utóbbi fenyeget, és a szakma „a jobbik rosszat” választotta. Azt mondják, így mégiscsak kisebb a kockázat. Legalábbis rövidtávon.

Érdemes megemlíteni, hogy egyes zöldségfélékben (saláta, sár­garépa, paraj stb.) helytelen termesztési mód mellett akár több száz mg/kg koncentrációban is előfordulhat a nitrát, míg a húské­szítményekben átlagosan 30-50 mg/kg mennyiségben van jelen.Ez persze nem azt jelenti, hogy a növényi alapú táplálkozási forma kockázatosabb, mint a húsalapú étrend.

Egyszerűen csak ajánlatos megfogadni a tanácsot, hogy olyan termelőktől vásároljuk az előbb felsorolt néhány nyersanyagot, akik természetes termesztési technikával megbízható minőséget tudnak biztosítani. A növé­nyekben található magasabb C-vitamin- és rosttartalom egyébként ellensúlyozni képes a magasabb nitrátkoncentrációt.

Egyéb tartósítószerek

Érdemes még szót ejteni néhány tartósító hatású anyagról. A dimetil-dikarbonátot (E 242) ún. hideg-csírátlanító anyagként alkal­mazzák üdítőitalok, gyümölcs- és zöldségitalok, szörpök, dobozos teák esetén. Az italokhoz hozzáadva számos reakciót produkál, amelyek kimenetele még nem teljesen tisztázott. Egyes vélemé­nyek szerint metil-karbamát is képződhet, amely szintén kocká­zatot hordoz.

Hangyasav

A hangyasav (E 236) antimikrobás hatása igen kiterjedt, már kis koncentrációban (0,1-0,2 százalék) is gátolja az élesztők, penészek és baktériumok életműködését. Elsősorban szeszes italokban, üdí­tőitalokban, gyümölcslé-féltermékekben (szörpök, gyümölcslevek alapanyaga) található. Korábban alkalmazták például halsaláták, gyümölcsízek tartósítására, és a dohány penészesedésének elkerü­lésére. Adagolását sok ország élelmiszertörvénye engedélyezi, ne­hézkes kezelhetősége és erősebb mellékíze miatt azonban egyre in­kább háttérbe szorul.

Magyarországon az európai uniós tagságig van engedélyezve. Kis koncentrációban alkalmazva ártalmatlan­nak tartják, a szervezet oxidációs úton lebontja, felhalmozódási ve­szélye nincs. Nagyobb mennyiségben azonban mérgező hatása le­het, patkányokban rákkeltő hatásúnak bizonyult.

Propionsav

A propionsavat és sóit (E 280-283) általában előre csomagolt, szeletelt vagy csökkentett energiatartalmú kenyerekhez adagol­ják, de előfordulhat egyéb előre csomagolt, ún. finom pékáruban, zsemlében, kalácsban és réteslapban is. Fermentált termékekben természetes úton is képződik propionsav, bizonyos mérték felett azonban ez a vegyület is elváltozásokat okozott a kísérletek so­rán (állatokban). Az általános szakvélemény szerint toxicitása csekély.

Egyes országokban már hosszú ideje nem használják, az európai szabványok szerint azonban használható az előbb felso­rolt termékek tartósításához. (1988-ban betiltották az akkori NSZK-ban.) Elsősorban penészgombák ellen hatásos, az élesztő­ket gyakorlatilag nem gátolja. A lisztbe 0,1-0,2 százalék propionátot téve késleltethető a termékek penészesedése és nyúlósodása. Szorbáttal együtt jobb a hatásfoka. Elterjedése a csomagolt tartós kenyerek forgalmának növekedésével magyarázható.

Bórsav

A bórsav (E 284) és a nátrium-tetraborát (borax, E 285) a kaviár tartósítószere. A borátok hatását illetően több nézet is ismeretes: egyesek toxikus hatásra is gyanakodnak, mások ájulásos és has-menéses tüneteket jegyeztek fel. Hazánkban csak az európai uniós tagság után kerül forgalomba.

Hexametilén-tetramin

A hexametilén-tetramin (E 239) egyes sajtok tartósítására alkal­mas; a szervezetben káros formaldehiddé alakulhat át. Hazánk­ban nincs forgalomban az európiai uniós csatlakozásig.

Felületkezelésre használt anyagok

E területet sokan figyelmen kívül hagyják, és ez súlyos egészségkárosodáshoz is vezethet. A bifenilt (E 230), a fenil-fenolt (E 231) és a nátrium-fenil-fenolt (E 232) citrus­gyümölcsök, a tiabendazolt (E 233) banán felületkezelésére hasz­nálják.

Az említett vegyületek peszticidként ismertek, s érdemes vigyázni velük. Csak nemrég kerültek egyes kutatások közép­pontjába, így jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat a toxi­citás kiértékeléséhez. Egyes kísérletek szerint azonban szerepet játszhatnak a hólyagrák (bifenil) és vesebántalmak, fejlődési rendellenességek (tiabenzadol) kialakulásában.

A citrusféléket, banánt és egyéb déligyümölcsöket célszerű tá­vol tartani a gyermekektől. A gyümölcsök héjával való érintkezés és a hámozás után alapos kézmosás is javasolható. Az említett penészgátló szerek egyébként már nemegyszer okoztak halálese­teket a gyártó üzemekben. A gyümölcs ehető részével közvetle­nül nem érintkeznek ugyan, de könnyen átvihetők a hámozás, előkészítés során a gyümölcshúsra, vagy például citromfacsarás közben a teába. (Emiatt is nehéz a káros hatások kutatása.)

Klór

A klórt (E 925) a vezetékes ivóvíz „tartósítására” használják. Bizonyára sokan tapasztalták már meg a helyi csőtörések utáni erőteljes klóros ízt. (Ilyenkor a csővezeték fertőződésének elkerü­lése miatt kell nagyobb mennyiséget használni.) A klórt illetve klór-dioxidot (E 926) szükséges rossznak tartják; kiiktatása veszé­lyes fertőzések esélyét növelné.

A szervezetbe jutva (víz illetve vízgőz formájában) kloroformot képezhet a gyomorban, amely kis mennyiségben is károsító vegyületként ismeretes. Egyes ese­tekben légúti irritációt is tapasztaltak a klórral összefüggésben.

Az ivóvízben lévő klór önmagában talán nem veszélyes, de -hasonlóan a többi tényezőhöz – hozzáadódva a többi egészségká­rosító anyag hatásához, tovább gyengítheti a szervezetet, és alapot adhat a kedvezőtlen biokémiai folyamatokhoz.

A klór az egyik legagresszívebb elemként ismert a kémiában. Ivóvízből való kiik­tatása ma már nem nehéz a különböző háztartási ivóvíz-utótisztító berendezések elterjedésével. Az emberi szervezetbe jutó károsító komponensek mintegy 10 százaléka származik az ivóvízből. En­nek nagy részét a vízben oldott és nem oldott klór jelenti.

Antibiotikumok

A tartósító hatású anyagok körén belül megemlítendők az anti­biotikumok is. Ezeket a vegyületeket mikroorganizmusok szinteti­zálják, és más mikrobák fejlődését gátolják. A gyógyászatban hosszú ideje elterjedtek, s az elmúlt időben élelmiszer-tartósítás­ra való felhasználásuk is elkezdődött.

Az élelmiszeriparban az antibiotikumok alkalmazása kezdet­től fogva vitatott eljárás volt. A jelenlegi szabályozások szerint csak olyan antibiotikumok használhatók tartósításra, amelyek nem gyógyszerek, ellenkező esetben a fogyasztók szervezetében antibiotikum-rezisztens mikrobatörzsek alakulnának ki, és ez megzavarná az antibiotikumok gyógyító hatását.

Rendszerint más tartósító eljárásokkal (pl. hőkezelés, fagyasztás, tartósítószer stb.) együtt alkalmazzák ezeket az anyagokat. Hazánkban egye­dül a natamicin (E 235) felhasználása engedélyezett kemény, fél­kemény sajtok, valamint szárított, füstölt kolbászok felületkeze­lésére. Szemes terményeken és magvakon a mikotoxint termelő gombák fejlődésének megakadályozására is alkalmazható.(A natamicin az élesztő- és penészgombák ellen hatásos; a keze­lést – hús- és tejipari termékek esetén – legkésőbb hat héttel a for­galomba hozatal előtt el kell végezni.)

A nizinnevű antibiotikum (E 234) használata az Európai Unió­ba való belépés után terjed majd el, főként érlelt és ömlesztett saj­tok gyártása esetén. A nizin a vajsavbaktériumok ellen hatásos, ezért is alkalmazzák több külföldi országban a sajt minőségének megvédésére.

Jó eredményeket értek el a zöldborsó, a paradi­csomlé és lecsó hőkezeléssel kombinált nizines tartósításakor is, így a sajtgyárakon kívül valószínűleg más termelők is alkalmaz­zák majd. (A nizin hozzáadása csökkenti a konzervek hőkezelés­szükségletét, és gátolja a hőhatást túlélt spórák kicsírázását.) Az Egyesült Államokban a hűtve tárolt halak és szárnyasok felületi konzerválását híg aureomicin-oldatbamerítéssel segítik. Az ered­mények szerint azonban az előbb említett antibiotikum a főzés során nem bomlik le teljes mértékben.

Az antibiotikumok használatakor elsőrendű célkitűzés, hogy a fogyasztó szervezetébe ne kerüljön ilyen anyag, vagy csak elha­nyagolható mennyiség jusson be. Ha a gyártók figyelembe veszik az alkalmazási korlátokat, akkor ezek a vegyületek valóban nem jelentenek különösebb kockázatot. Mivel azonban az antibiotiku­mokat takarmányadalékként is felhasználják, így a folyamatok egyre nehezebben követhetők.

Az antibiotikumot tartalmazó takarmányok adásakor az állat bélflórájának működése megvál­tozik, és szervezete jobban hasznosítja a tápanyagokat. A takar­mány lassabban halad át az emésztőcsatornán, így az állat gyor­sabban hízik. Ez a megoldás azonban azzal a veszéllyel jár, hogy az antibiotikum a tejjel és a levágott állat húsával bekerülhet a fo­gyasztó szervezetébe.

Ennek elkerülése érdekében az antibiotiku­mos takarmány elfogyasztása utáni 72 órában fejt tejet nem sza­bad értékesíteni, illetve az állatot nem szabad levágni. A fo­gyasztó számára az utóbbi feltétel betartása nehezen ellenőrizhe­tő, így ez esetben is csak abban bízhatunk, hogy a tenyésztő szem előtt tartja az „üzleti etika” szabályait.

A vizsgálatok szerint egyes magasabb rendű növényekben is találhatók tartósító hatású anyagok. Az ánizsban a kresolés ben­zoesav, a fahéjban, szegfűborsban és szegfűszegben aextrái és eugenol, a borsban a piperinés piperidin, a fokhagymában az állicinés allistatin, a fűszerköményben a terpinek, a hagymában a mus­tárolajok, a kakukkfűben a timolés karvakrol, a szerecsendióban a geraniolnevű hatóanyagok rendelkeznek ilyen hatással. Kinyeré­sük és alkalmazásuk azonban költséges és korlátozott, mivel álta­lában hordozzák a gazdanövény illatanyagait.

A tartósítószer-mentes befőzés alapszabályai

A közhiedelemmel ellentétben nem szükséges a tartósító hatású vegyi anyagok alkalmazása a házi befőzés során. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a tartósítószerek „feltalálása” előtt is lé­tezett házi eltevés. A korábbi időkben gyakori volt például a be-sűrítés, forrón letöltés, és az edények lezárása kevés olajjal, majd szurokkal (hordók). Az olaj elzárta a levegőt a terméktől (pl. sző­lőlé), a szurok pedig a hordó utófertőződését gátolta. A sokféle tartósító eljárás között a savanyítás, a szárítás és a hővel való tar­tósítás volt a legelterjedtebb.

A háztartásokban jelenleg a gyümölcsökből készített dzsem, lekvár, befőtt, valamint a paradicsomsűrítmény eltevése a leggya­koribb. Ilyenkor a gazda – a romlástól való félelem miatt – oly módon szeretné biztosítani a termék tartósságát, hogy szalicilt, szorbinsavat, benzoesavat, vagy ezek keverékét elegyíti bele vagy szórja rá a készítményre. Azonban ez nemcsak kockázatokat rejt magában, hanem jó eltevési módszer mellett szükségtelen is.

A gyümölcsök és a paradicsom a savasabb élelmek közé tar­toznak (pH<4,5), így a tárolás során csak romlást okozó mikrobá­val kell számolni (élesztők, penészek, nem kórokozó baktériu­mok). A cél tehát: e mikrobák elpusztítása a termékben, és a táro­lás során történő esetleges visszafertőződés megakadályozása.

Ennek érdekében három szempontot kell szem előtt tartanunk:

  • A befőzés helyszínének higiéniája, tisztasága.
  • Az eltevéskor használt üvegek, fedelek és eszközök alapos csírátla­nítása.
  • A termék tisztasága és romlásmentessége.

A befőzés helyének tisztasága alapvető módon meghatározza a tartósságot. Az élelmiszer-maradékok és porszemek felületén hemzsegnek a mikrobák, a nem kellő alapossággal letisztított, zsi­radékfilmmel bevont felületrészek (pl. konyhai munkalap egyes részei, szélei vagy sarkai) szintén otthont adhatnak a mikrobako­lóniáknak.

Tisztítás kiemelt szerepe

Először tehát módszeres takarításra és felülettisztításra van szükség, mielőtt a befőzéshez kezdünk. A mikrobák érzé­kenysége és savtűrő képessége különböző, ezért a csírátlanítást erősen lúgos és savas anyaggal is célszerű elvégezni egymás után. A legtöbb fertőtlenítőszer lúgos kémhatású (pl. Flóraszept, Ultra), így ezekkel érdemes az első tisztító műveletet elvégezni, majd ecetes vízzel is át kell törölni a konyha felületeit.

A lúgos mosó­szer ilyenkor elpusztítja a savkedvelő, ugyanakkor lúgra érzé­keny mikrobákat, míg az ecetsav a savtűrő, inkább semleges kém­hatás környékén szaporodókra mér végzetes csapást. A lúgos-sa­vas kezelés tehát a mikrobák döntő részét elpusztítja, az életben maradó sejteket pedig jelentős mértékben legyengíti. (A légtér fer­tőtlenítését szintén ecetsavas permetezéssel segíthetjük.)

Az eltevéskor használt üvegeket és fedeleket az előbb leírt lúgos-savas kezeléssel csírátlaníthatjuk. E megoldás esetén a flóraszeptes vízzel elmosott és alaposan elöblített üvegeket és csa­varos tetőket ecetes vízzel átöblítjük, majd tiszta, száraz konyha­ruhára helyezzük (fejjel lefelé fordítva) a felhasználásig. (A lefor­dított üvegben képződő ecetsavas gőz is fertőtlenítő hatású.) E módszer helyett az üvegek és eszközök kiforralása is elterjedt, ilyenkor az előmelegített üvegeket forró vízben csírátlanítjuk. Hátránya, hogy az üveg megrepedhet, hiszen csak maximum 20-40 fokos hőlépcsőt képes egyszerre elviselni. Az eszközök és csavaros fedelek esetében azonban jól alkalmazható.

A konyha és az üvegek, eszközök csíramentesítése után követ­kezik maga a gyümölcs vagy zöldség. Előnyben vannak a háztu­lajdonosok, akik már a kerti csapnál el tudják távolítani a hibás darabokat és a szennyező anyagok legnagyobb részét. Akiknél ilyen lehetőség nincs, érdemes a befőzés helyétől minél távolabb elvégezni a válogatást és mosást (pl. fürdőszoba).

Főzés és a felöntőlé

A leírt egyszerű elvek szem előtt tartásával gyakorlatilag mini­málisra csökkenthető a romlás veszély. Az utolsó nagy „offenzí­va” a főzés, illetve a forró felöntőlével való kezelés. Dzsemek, lekvárok és paradicsomsűrítmény esetén a megfelelő ideig hőn tartott (forralt) és besűrűsödött terméket forrón töltjük a tiszta üvegekbe, azonnal lezárjuk, és száraz dunsztba tesszük.

Elterjedt a „felfordításos” megoldás is, amikor az üvegeket fejjel lefelé for­dítva tároljuk, így a fedél és a termék feletti levegőréteg is „ste­ril” lesz. Befőtteknél a forró felöntőié végzi el az elsődleges csí­rátlanítást, majd a nedves, ill. száraz dunszt. A nedves dunszt va­lójában hőn tartást jelent, amely növeli a tartósságot, bár körül­ményesebb is egyben. (Az üvegek fedelét nem szabad teljesen rá­csavarni a nedves dunszt alatt – a túlnyomás miatt -, hanem csak a hőn tartás befejezésekor.)

Üvegek Lezárása

Az üvegek lezárásakor figyelni kell a bekezdések vagy „kör­mök” számát. Az üveg száján ugyanis ugyanannyi menetbekez­désnek kell lenni, mint amennyi „köröm” van a fedél alsó részén. (Pl. hat menetbekezdésű üveghez ne használjunk négy köröm­mel rendelkező fedelet.)

A tartósítószer nélküli eltevés során be­vált üvegeket és hozzájuk tartozó fedeleket célszerű megjelölni, és a következő évben is együtt használni. így nagy az esélye az újabb sikeres eltevésnek, míg az ömlesztett fedélhalmazból való véletlenszerű válogatás nem túl célravezető. Lezáráskor tehetünk a fedél alá folpackot is, bár ennek a csavarás miatti szakadása megnyithatja az utat a romlás felé. (A folpackot is egyfajta „csa­varó” mozdulattal érdemes az üveg szájára simítani.) A hiba­mentes, ép fedél felső felszínén lévő szigetelőréteg egyébként ön­magában is légmentes lezárást biztosít, mivel a lehűléskor képző­dő vákuum a szigetelőrészt az üveg szájához szorítja.

A celofán­nal történő lezárás szintén megfelelő, bár itt számítani kell a ned­vesség kipárolgásával együtt járó beszáradással. (A celofán áten­gedi a vízgőzt.) A celofán benedvesítése – találékony háziasszonyok szerint -, az üveg szájának tojásfehérjével való bekenése a mikrobák számára szintén áthatolhatatlan lezárást biztosít.

Sokan nem magába az eltett termékbe, hanem a folpack és a csavaros tető, illetve két celofán közé helyezik a tartósítószert. Az ilyen megoldások szintén jók lehetnek, csak a felbontáskor cél­szerű az óvatosság. A por alakú tartósítószerek ilyen használata elfogadható, hiszen nem érintkeznek az élelmiszerrel, így a szer­vezetünkbe sem jutnak be.

Ez a megoldás azonban elsősorban pszichikailag nyújt nyugalmat – e nélkül is tartósságot biztosít a hőhatás (főzés, dunsztolás) és a vákuum. Savanyított, hőkezelés nélküli termékeknél viszont gyakorlati haszna is lehet (csalamádé, savanyú uborka stb.).

Összefoglalva elmondható, hogy a higiéniás és hőkezelési fel­tételeket betartva a termék tartósítószer nélkül ugyanúgy tárol­ható. Romlást okozó mikroba gyakorlatilag nem fordulhat elő olyan mennyiségben, a termékben, hogy romlást eredményezzen a tárolás során.

Természetesen előfordulhatnak romlásnak induló lekvárok ilyen esetekben is, de nem gyakrabban, mint tartósító­szer használata esetén. Érdemes először próbaként az „új mód­szerrel” eltenni néhány üveggel, majd a sikerélmény birtokában évente tovább növelni az üvegek számát. Ma már egyébként so­kan tartósítanak otthon ilyen vagy hasonló technikákkal, és ennek köszönhetően nyugodtabban is fogyasztják házi készítményeiket.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.